× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Biên khảo - Luận giải

Phương Luyện Kỷ


Phương Luyện Kỷ

   Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
   Nhị thập nhị niên
   Tòa-Thánh Tây-Ninh


   Văn-Phòng Hộ-Pháp-Đường , Số: 209

   PHƯƠNG LUYỆN KỶ
   ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO

   Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là
   tìm nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.

   Phải ân-hậu và khoan-hồng.

   Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.

   Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng
   của hoa, phước, buồn, vui (tập tánh không không
   đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn,
   nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).

   Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.

   Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết đoán

   Giữ linh-tâm làm căn bổn.

   Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.


   PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM
   VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN LƯƠNG

   Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu,
   ngoài ra là của bỏ, là đồ vô gíá.

   Ai đã cố oán kẻ thù của mình,
   thì khó giữ thanh tâm công-chánh cho đặng.

   Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.

   Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh,
   nên người hiền thì không biết đến y là từ bỏ cừu hận oán ghét.

   Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.

   Lấy thiện mà trừ ác.

   Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.

   Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.

   Lấy chánh trừ tà.

   Ấy là đường thương huệ kiếm


   LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ

   Ẩm thực tinh khiết .

   Tư-tưởng tinh-khiết

   Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.

   Thương yêu vô tận.

   Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy..


   Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
   Hộ-Pháp
   ( Ký tên và đóng dấu )Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1104 | Tác giả: Đức Hộ Pháp