× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoPhật Mẫu Chơn Kinh

  (Giọng Nam-Xuân)

   

   

  Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
  Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì.

   

   

   

  Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,

   

  Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình.

   

   

  Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
  Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.

   

   

   

  Càn Khôn sản-xuất hữu hình,

   

  Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh.

   

   

  Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
  Lập tam-tài định kiếp hòa căn.

   

   

   

  Chuyển-luân định phẩm cao thăng,

   

  Hư-vô bát-quái trị thần qui nguyên.

   

   

  Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
  Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn.

   

   

   

  Nghiệp hồng vận tử hồi môn,

   

  Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung.

   

   

  Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
  Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai.

   

   

   

  Siêu thăng phụng liễn qui khai,

   

  Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh.

   

   

  Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
  Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki. (là cơ)

   

   

   

  Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,

   

  Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên.

   

   

  Trung khổ-hải độ thuyền bát-nhã,
  Phước từ-bi giải quả trừ căn.

   

   

   

  Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,

   

  Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm.

   

   

  Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng,
  Tùng Địa-Chi hóa trưởng càn-khôn.

   

   

   

  Trùng huờn phục vị thiên-môn,

   

  Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng.

   

   

  Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
  Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.

   

   

   

  Vô địa-ngục, vô quỉ-quan,

   

  Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui-nguyên.

   

   

  Chiếu nhũ-lịnh Từ-Huyên thọ sắc,
  Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây.

   

   

   

  Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài,

   

  Diệt hình tà-pháp cường khai Đại-Đồng.

   

   

  Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
  Qui thiên-lương quyết sách vận-trù.

   

   

   

  Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu,

   

  Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn.

   

   

  Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
  Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.

   

   

   

  Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,

   

  Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công.

   

   

  Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
  Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài.

   

   

   

  Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài,

   

  Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.

   

   

   

   

  "Nam-mô Diêu-Trì Kim Mẫu Tạo-Hóa Huyền Thiên Cảm Bái"

   

  "Nam-Mô Đại-Từ-Bi Năng Hỉ-Xả Thiên-Hậu, Chí-Tôn, Đại-Bi Đại-Ái".


Xem dưới dạng văn bản thuần túy