× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKinh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế


(Giọng Nam-Xuân)

 

 

Đại-La Thiên-Đế
Thái-Cực Thánh-Hoàng

Hóa dục quần sanh
Thống-ngự vạn-vật.

 

Diệu-diệu "Huỳnh-Kim-Khuyết".
Nguy-nguy "Bạch-Ngọc-Kinh".

 

 

Nhược thiệt, nhược hư,

 

Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.

 

 

Thị không, thị sắc,

 

Vô-vi nhi dịch sử quần-linh.

 

 

Thời thừa lục long,
Du hành bất tức.
Khí phân Tứ Tượng,
Hoát triền vô biên.
Càn kiện cao minh,

 

Vạn loại thiện ác tất kiến,

 

 

Huyền phạm quảng đại.

 

Nhứt toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,

 

 

Tam Thiên Thế Giái.

 

Hạ ốc Thất thập nhị Địa,

 

 

Tứ Đại Bộ-Châu.

 

Tiên-Thiên Hậu-Thiên.
Tịnh dục Đại-Từ-Phụ.

 

 

Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,

 

Phổ-Tế Tổng-Pháp-Tông.
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi quân,
Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ.

 

 

Trạm tịch chơn Đạo,
Khôi mịch tôn nghiêm
Biến-hóa vô cùng,

 

Lũ truyền Bửu-Kinh dĩ giác thế,

 

 

Linh oai mạc trắc,

 

Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.

 

 

Hồng oai, Hồng từ,
Vô cực, vô thượng.

 

Đại-Thánh, Đại-Nguyện, Đại-Tạo, Đại-Bi.
Huyền-Khung Cao Thượng-Đế,

 

 

Ngọc-Hoàng tích phước hựu tội,
Đại Thiên-Tôn.

 

 

 

 

Niệm:  

"Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12 lạy)


Xem dưới dạng văn bản thuần túy