× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Lời Tựa

Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết tinh-thần xu hướng vào lối Văn-minh vật-chất; món ăn sẵn đủ sơn trân hải-vị: chỗ ở lại nguy nga đài các; y phục tiện dùng gấm nhiểu che thân, thậm chí ra một tấc đường vẫn có ngưạ xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê-mẩn; rồi đua-chen nhau tranh-giành phúc-lộc; lăng-xăng xạo-xự trên chốn võ-đài; mạnh đặng yếu thua; khôn còn dại mất. Phần đông bực thông-minh, lại đem cả trí-khôn làm món binh-khí hại người; kẻ tước trọng thêm dùng hết thế quyền ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm cứ lo cho xác-thân hưởng điều khoái-lạc, vợ ấm, con no, được ngày nào vui ngày nấy; cho kiếp chết là kiếp mất: gọi Thiên-Ðường, Ðịa-Ngục là câu chuyện hoang-đàng. Bậu-bạn lỗi câu tín-ngh đạo tào-khương; mảng vụ chữ kim-thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượn sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý ngửa-nghiêng tới đó.

Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa, mối cang-thường sau nầy phải vì đó mà hư hoại.

Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế vì đức háo-sanh, không nỡ ngồi xem nhơn-sanh sa vào nơi tội-lổi: nên dụng quyền-diệu tiên-thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tỏ-vẻ biết bao nhiêu lời châu tiếng ngọc. E dụng văn-từ cao-xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng Chí-Tôn tiện dùng quốc-âm cho dễ hiểu.

Chư Ðạo-Hữu nhập-môn trong thời kỳ ngưng cơ-bút nầy, không đặng hữu-hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại-Từ-Bi. Nay Hội-Thánh nhơn công trích-lục những Thánh-Ngôn nào giáng cơ dạy Ðạo, rồi in làm hai bổn, để truyền bá cho mọi người thông hiểu. Thiết-tưởng, trong Ðạo-Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có Ðạo-tâm mà tiếp được Thánh-Ngôn nầy lại không hết dạ hoan-nghinh?

Vậy xin chư Ðạo-Hữu, chư Thiện-Nam, Tín-Nữ, khi thỉnh được Thánh-Ngôn rồi, khá hết lòng trân-trọng vì là vật vô giá bửu, lại là lời châu-ngọc của Phật-Trời. Cơn nhàn rảnh nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối Ðạo nhiệm-mầu, sau để trau-giồi đức-hạnh cùng bố-hóa cho gia-thân mình.

Nhà nào có Thánh-Ngôn tức là nhà đó treo được một ngọn đèn thiêng-liêng tỏ rạng. Khá biết cho.

Tòa-Thánh Tây-ninh
Hai mươi mốt, tháng mười năm Ðinh-Mão.
Hội-Thánh Cẩn Từ


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 849