× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 9: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Không nên thất lễ cùng các Ðấng.

Mồng 9 tháng 9 năm Bính-Dần (15 Octobre1926)

Thầy,


Các con nghe,
Thầy hằng nói với các con rằng: "Thà là các con lỗi với Thầy, thì Thầy vì lòng từ-bi mà tha-thứ, chớ chẳng nên động đến oai-linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha-thứ bao giờ".

Thầy lại cũng đã nói: "Mỗi khi Chơn-linh Thầy giáng Ðàn thì cả vàn-vàn muôn-muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật theo hầu hạ". Các con nếu mắt phàm thấy đặng, phải khủng-khiếp kinh-sợ vô cùng; nhưng thấy chẳng đặng, nên tội cũng giảm nhẹ đó chút.

Thất lễ là đại tội trước mắt các Ðấng Chơn-linh ấy, Thầy phải "thăng" cho các con khỏi hành-phạt. Thầy chẳng buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp trách rầt nhiều; sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 752