× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 4: Thánh-giáo của Ðức Chí-Tôn dạy rằng: Cái gì hữu hình thì hữu diệt, chỉ có vô-vi là trường-cửu.

Ngày 27 tháng 6 năm Bính-Dần (04-8-1926)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế


Hỉ chư môn-đệ,

Thầy muốn các con hội-hiệp đặng nghe dạy:

Th... nghe dạy:

Thời-kỳ Thầy đến chuyển Ðạo, lập lại vô-vi, các con coi thử bên nào chánh-lý: hữu-hình thì bị diệt đặng, chớ vô-vi, chẳng thế nào diệt đặng.

Th..., Thầy đã khiến con đi "Ðế-Thiên Ðế-Thích" đặng xem cho tạng mặt hữu-hình, nội thế gian này, ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng? Lòng đạo-đức con Thầy thấy rõ, nhưng thời giả-dối đã qua, thời kỳ chân-thật đã đến, Thầy không muốn cho con hao tài, tốn của, mà gìn-giữ sự giả-dối.

Chẵng cần chi con lo lập Thánh-Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn-nguyên "Bảo-Sanh" là bổn-nguyên "Thánh-chất Thầy".

Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn-sanh mà thôi; phần hồn về Thầy.

Con có biết sự chơn-thật nơi nào mà phải khổ thân lo-lắng. Con có phận-sự rất lớn, thánh-danh con cũng lớn, Thầy dặn con nhứt nhứt phải do mạng lịnh Thầy mà thôi. Con phải lập cho thành một nền tư-bổn, chung lo cùng môn-đệ Thầy, ngày-ngày hằng góp-nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập:

- Một sở trường học,
- Một sở dưỡng-lão, ấu,
- Và một nơi Tịnh-Thất.

Còn chùa-chiền, thì ngày sau e cho con không đủ sức cai-quản cho hết, ấy vậy đừng lo-lắng đến nữa. Nghe và tuân theo, con phải đi công-quả với Tr... mà độ-rỗi nhơn-sanh.
Con có thể giúp phương-tiện cho mấy đứa nhỏ đi truyền Ðạo, thì chung lo với nhau mà định-liệu.

Con khá nghe theo lời Thầy.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 654