× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 47: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Các con trước khi lãnh mạng xuống với chúng sanh lúc Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, đều có cam đoan nên mỗi đứa mang một phần trọng-trách nơi mình.

2-4-1928

Thầy, các con

Thầy cho L... vào hầu Thầy, phải giữ chừng theo lời hứa với Hiệp-Thiên-Ðài nghe các con. Thầy đã cho chư Tiên lộ một hai điều cần-yếu của Ðạo cho các con rõ trước; thế thì việc bất-bình đương ở trong Ðạo đã có định, mà các con cũng chẳng thể chi ngăn-ngừa. Các con phải hiểu rằng; mỗi đứa có trách-nhậm lớn-lao về Ðạo. Trước khi lãnh-mạng Tam-Giáo-Tòa, xuống chịu mình với chúng-sanh lúc Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, đều có cam-đoan hứa làm tròn phận-sự. Thầy là đấng Chí-Tôn chủ trương khai-sáng nền Ðạo, cũng buộc mình cam-đoan mà lãnh các con, thế thì mỗi đứa đều mang nặng nơi mình một phần trách-cứ chẳng nhỏ. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt Thiêng-Liêng, vì cân tội-phước mà định đoạt.
Quỉ-vương lại thừa dịp hành-tàng bất-chánh của nhiều đứa trong Ðạo, mà giựt-giành chia-xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh-đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường chánh-giáo. Thầy bảo-lãnh các con, ung-đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ phải giao quyền lại cho Tòa-Tam-Giáo được phép lấy mực công-bình mà chuẩn-phê các cử-chỉ của mổi đứa. Than ôi! Xa Thầy chưa bao lâu, mà vì lợi-lộc ham muốn của thế-tình, nhiều đứa phải chịu để xác cho tà-quái xung nhập. Thầy cũng thương-hại mà khó thể cứu-rỗi được. Ðứa nào chánh, thì được nghe lời Thầy dạy-dỗ; đứa nào tà, phải bị lời quỉ-mị dẫn đường. Các con nếu biết chánh-tà, thì nên vì Thầy, vì chúng-sanh mà dìu-dắt cho nhau, chớ phế hết, mà trễ ngày giờ, chẳng thế chi trì lại với sự la con hiểu à!...

C..., T..., S..., ba con đã lãnh mạng-lịnh lớn-lao vẹt đường tăm-tối trong buổi ban-sơ, Thầy lại khiến cả ba đứa phải liên-hiệp nhau, mới có thể xây-đấp nền Ðạo cho đến cùng.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 513