× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 44: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự gì mà vừa lòng cả Chức-sắc và chư tín-đồ ấy là hiệp thiên-ý. Thầy cấm chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút (Cơ-bút).

3-2-1928

Thầy, các con

Thầy lấy làm đẹp lòng mà trông thấy bước đường các con đả sớm cải-sửa, để chung lo vun đắp nền Ðạo. Các con cũng tự biết rằng: Sự hành-tàng nào về Ðạo, mà vừa lòng trong cả chư Chức-sắc và chư Tín-đồ, ấy là hiệp thiên-ý. Còn điều nào mà phần nhiều Môn-đệ của Thầy chẳng khứng chịu theo, ấy là bất hiệp thiên-ý đó.
Ðạo một ngày một nên, bước đường của các con một ngày một thêm trở-gay khó-nhọc, nhưng nếu các con chẳng dụng quyền hơn dụng đức, biết thương sanh-chúng hơn thân mình, vì Ðạo hơn vì danh-vọng theo thói đời, thì các con thế nào cũng được vững con đường mà đi cho cùng bước Ðạo.

Ðời cũng vậy, mà Ðạo cũng vậy, hễ chác danh cao, quyền lớn, bực quí phẩm Tiên, thì phải dày chịu gian-nguy, nặng đeo sầu-thảm. Các con hãy suy đó mà gìn tròn phẩm-hạnh, vẹn giữ bước đường, chậm-rãi từ năm từ hồi, thì tự-nhiên được lương-tâm yên-tịnh. Còn những đứa choán phẩm ham quyền, cũng có lúc gặp điều hành-phạt Thiêng-liêng, mà nêu gương cho đoàn sau soi lấy. Các con đã từng nghe lời Thầy khuyên nhũ về chuyện ngừa cơ-bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa cải đường ngay cho khỏi lâm vào nẻo tà-mị, đã vi lịnh Thầy mà dìu-dắt các con lạc bước. Thầy cũng đại lụy mà ngó xem một phần môn-đệ xứng-đáng của Thầy phải sa vào vực-thẳm. Các con nên ghi nhớ mà coi chừng đường lối sau nầy.

Thầy đã chỉ rõ quanh-co, thì khá liệu chừng mà bước tới, tâm bền dạ vững, kính mến Thầy, là yêu-dấu Thầy đó, nên nghe à.

T..., T..., C.... Từ nay nên liệu chừng nhau mà điều-đình gánh Ðạo, điều nào mà theo Tân-luật, do Thánh-ý, hiệp lòng chư đạo-hữu, bổ-ích cho nền Ðạo thì các con nên thung-dung liệu nhau mà thi-hành, chẳng cần phải đợi cầu hỏi.

Các con được tin-cậy nhau, dìu-dắt nhau, nâng-đỡ nhau, mà phủi hết sự hiềm-nghi nhau theo thế-tình, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui-vẻ, lớn-lao hơn hết đó. Còn kẻ phản bạn trở lòng, luật Thiên-điều cũng có buổi trừng-răn cách xứng-đáng vậy.

C..., Thầy cấm từ đây chẳng nên lấp-lửng cầu-cơ hay chấp-bút chi, vì là một sự hại lớn-lao cho Ðạo. Ðả phá đức tín-ngưỡng của chúng-sanh, lại làm cho nhơn-sanh bị nhơ-trược.

T..., Thầy cũng lấy từ-bi dung cho, bằng tái-phạm sẽ bị Tòa Tam-giáo trục-xuất. Con nên biết, cứ ai lo phần nấy, đừng lỗi phận-sự thì được thanh-lặng yên-vui. Các con khá lưu-tâm.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 522