× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 42: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, mà hằng ngày còn thấy những việc bất bình, thì biết ngày nào nên đặng.

Tây-Ninh, cuối năm Ðinh-Mão (1927)

Thầy, các con


Thầy đã lắm công-trình dìu-dắt các con vào đường đạo-đức, mà mỗi ngày Thầy hằng thấy những việc bất bình thì biết ngày nào các con làm nên đặng? Thầy đã lắm phen để lời khuyên-dỗ, các con chẳng kể ra chi nên mới có điều trở-ngại như lúc nầy.
Các con có thấy, có nghe chăng? Nếu Thầy không vì Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, thì Thầy đã y tấu lời xin của Giáo-Tông mà hủy trường công-quả của các con hết thảy. Vậy nay Thầy cũng lấy lòng nhơn mà để vào trí-não các con ít lời thêm cho rõ việc thi-hành chánh-sách của Ðạo.

Các con phải biết, Ðạo tại lòng bác-ái và chí-thành.

Bác-ái là hay thương-xót sanh-linh hơn thân mình, cho nên kẻ có lòng bác-ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên-hạ trọng bằng Trời-Ðất.

Còn chí-thành là mỗi việc lấy lòng thành-thật mà đối-đãi trong đời và trong đạo; dù kẻ phú-quí đến bậc nào đi nữa mà không có lòng bác-ái và lòng chí-thành thì không làm chi nên việc.

Vậy nên Thầy khuyên các con trước hết phải ở sao cho ra vẻ đạo, đừng để ý gì về việc công-quả mà nêu danh nơi cõi tạm nầy. Các con phải mở rộng tâm-chí ra mà hành Ðạo mới nên cho, chớ đừng mờ-hồ rằng: Ðạo thành thì mình được làm đặng một vị xứng đáng và đại-ích trong Ðạo, điều đó lẽ thì các con không cần Thầy nhắc đến mới phải, nhưng vì còn nhiều đứa háo-danh và ham làm một vị chủ-tướng trong Ðạo, nên cần phải nói cho mà xét mình. Nếu các con thật lòng vì Ðạo thì đâu có chậm trễ như vầy.

Ngày Thầy khai Ðạo, Thầy cũng có lời để lại cho các con hiểu rằng: lũ ma-hồn quỉ-xác nó cứ theo phá-khuấy các con là nó muốn phá Ðạo đó, lại cũng vì các con không thoát tục đó chớ; các con mà có sức chống-chỏi, thì lũ ấy phải xa và Tòa-Thánh hôm may đã thành một nơi đô-hội, mà các con cũng đặng sum-vầy một cửa, anh lớn, em nhỏ, một lòng, một dạ, lấy Ðạo làm gốc mà lập nên một tiểu Thiên-Ðịa, há chẳng hơn giàu sang bốn biển sao? Há chẳng phải một điều phước-hạnh lớn-lao hơn mọi sự sao? Há chẳng phải là một nơi giải-thoát chung cho nhơn-quần xã-hội sao? Các con hiểu chăng? Nếu các con hiểu đặng ý Thầy thì rất may cho Ðạo đó.

Thầy hỏi các con vậy chớ Chức-sắc của Thầy ban cho các con để làm gì?

Nếu các con phủi trần-thế mà lo cho Ðạo thì sao Tòa-Thánh còn thiếu tay giúp Ðạo, để cho đến đổi càng ngày càng tiều-tụy, mà ra một cảnh điêu-tàn.

Nếu các con biết Ðạo thì hiệp nhau về Tòa-Thánh mà chung lo cho xong, đừng quyến-luyến hồng trần nữa, nghe à!

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 606