× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 3: Thánh-giáo của Ðức Chí-Tôn dạy rằng: Nếu thế-gian biết tu, thì có thể cải-sửa thiên-cơ.

Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén) năm Bính-Dần 1926.

Lý Thái Bạch


Về việc công-cử Bàn-Trị-Sự chư hiền-hữu làm không hiệp Thiên-ý, vì một người mà lãnh nhiều trách-nhiệm thì sao cho tiện. Thượng-Trung-Nhựt, hiền-hữu rõ việc lắm chớ.
(Thượng-Trung-Nhựt bạch:..........)

Lão y lời hiền-hữu mà xin sửa lại, vì không phải thiếu người mà làm như thế. Việc đó là việc của chư hiền-hữu, Lão đâu dám tiến-cử ai. Nhưng có một điều là một người không nên lãnh hai phần việc.

Thái-Thơ-Thanh Thủ-Bổn và Phó Hội-Trưởng không đặng (hai người trong hội ký tên mới được xuất phát); lấy theo việc hành-chánh thì không phải tính như vậy được. Ðạo cả, chẳng nên tư-vị, nghe à!

Lão còn ít lời khuyên chư hiền-hữu rằng: công-quả cho kịp kỳ kẻo để nhiều người còn chìm-đắm trong khổ-hải mà không đặng sớm gặp Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, nên Lão cũng lấy làm thương-xót. Có người thì rủi dường ấy, còn nhiều kẻ may gặp chánh Ðạo, lại có ý cáo-thối, lui bước lại đường đời, ấy là điều đáng lo cho chúng sanh, vì cái gương Ðạo mà đem chiếu giữa công-chúng, nêu gương trong thì tỏ-rạng, còn gương lờ thì mới sao?

Phần nhiều để dạ lo thế sự, không hay lẽ chánh, lẽ tà. Trong Ðạo, kẻ ấy, khi nghe lời nghị phản-đối, thì ngã theo liền vì quanh năm cứ mang lấy thói mờ-hồ nên phải thua kẻ ngoại Ðạo. Vậy cái tiếng mình là người Ðạo chẳng là tiếng hổ-thẹn lắm sao?

Chư hiền-hữu, nếu lấy lời của Lão làm phải, thì nên lưu-ý mà lo Ðạo, và cũng đem truyền ra cho hết thảy đặng nghe.

Còn có nhiều đạo-hữu cũng cố công nữa, Lão sẽ nài xin phong thưởng.

Lão xin chào chư đạo-hữu.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 649