× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 39: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy đã ung-đúc chí Thánh cho mỗi đứa là cố ý giao trọn quyền cho các con để dìu dắt phổ thông mối Ðạo. Thành bại hay đắc thất Thầy chỉ đợi hành tàng...

Ngày 1-10 Ðinh-Mão (1927)

Thầy, các con

Các con, kỳ ngưng cơ phổ-độ đến nay, chưa được bao lâu, mà nền Ðạo xảy ra lắm điều trắc-trở. Thầy đã ung-đúc chí Thánh cho mỗi đứa, Thánh-ý đã giao trọn quyền cho các con chung lo hiệp trí nhau, mà dìu-dắt, phổ thông mối Ðạo cho đến tận cùng bước đường. Thiên-cơ dĩ định cho nền Ðạo sáng-lập đặng cứu-vớt sanh linh. Ngày nầy, tháng nầy mà nền Ðạo chưa tròn thành, thì năm nào tháng nào? Các con có đặng thành công-quả cùng chăng, mà đến hội-hiệp cùng Thầy nhiều hay ít? Thầy đã có lộ một ít về việc ấy. Khá kiếm hiểu cho đích-xác, chớ tưởng lầm rằng dầu hạnh-chất của các con dường-bao, Ðạo cũng thạnh-hành mà dìu-dắt các con đến tận chốn được.
Thành cùng không, đặng hay thất, Thầy cũng chỉ ngưng cân thiêng-liêng mà đợi cuộc hành-tàng của mỗi đứa trong các con mà thôi. Trường náo-nhiệt Thầy đã định và nói trước, nay đã khởi đầu loán lần ra, nếu trí các con chẳng lanh-lẹ, hạnh các con chẳng hoàn-toàn, cách cư-xử các con chưa hòa-hiệp, đường Ðạo các con chưa liệu chung, nét khiêm-cung các con chưa trọn vẹn, cách đối-đãi các con chưa ôn-hòa, thì nền Ðạo sau nầy e khi phải vì đó mà để một trò cười; dầu đức từ-bi của Thầy cũng khó gỡ rối-rắm được.

Các con trước đã vì Thiên-mạng, phải bỏ các ngôi cao đặng đem mình vào nơi khổ-não, Thầy chỉ đường vẽ bước dạy từ nét, dẫn từ dặm đường, mà đem các con về chốn cực-lạc xưa, các con chẳng chịu vầy-hiệp nhau cho đặng bền, cho thân-ái đặng tiến bước đường, thì Thầy cũng lắm nỗi thương-đau mà nắm cân công-bình ngó xem một phần trong các con sa nơi u-hiểm.

Vậy thì các con nên hiểu lấy mà làm bổn-phận. Nếu Thầy quá thương, dìu dẫn cho các con khỏi chốn khó-khăn ấy, thì các con phải đem mình trở xuống mấy lần như vầy nữa, mới được công-quả hoàn-toàn hầu trở về ngôi-vị đặng.

Thói vạy-tà của nhiều đứa ấy, chẳng qua là những bẩy của Tòa Tam-Giáo để cho các con hơ-hỏng mà phải vướng chơn lúc hành-trình đó; liệu mà bước, lo mà ngừa, thế nào cho vuông tròn đặng. Thà bỏ một hai đứa mà vớt cả muôn triệu, các con nên biết.

Tr... phận sự của con nơi đó chẳng ít, phải chăm nom mà liệu chừng với các đạo-hữu nghe.

Tr... Con có biết, nội môn-đệ, Thầy tin-cậy ai hơn chăng?

(Bạch............. )

Còn đứa nào nghe Thánh-Giáo trước chăng?

Trừ H.T.., con là môn-đệ của Thầy đã sai chư Thần, Tiên độ trước, và năng gần Thầy trong lúc phổ-độ. Con có lẽ hiểu cách-thức của Thầy dùng mà lập Ðại-Ðạo Tam-Kỳ, sao con lại sai-lầm mà chẳng hiểu sự cám-dỗ của tà-quái?

Thầy chẳng dùng sự chi mà thế-gian gọi là tà-quái dị-đoan mà nếu xảy ra có một ít dị-đoan trong Ðạo đã dùng lỡ, thì ấy là tại nơi tâm của vài môn-đệ đó, nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành Ðạo, và bày-biện nhiều sự vô lối, thì trong ít năm sau đây, sẽ trở nên một mối Tả-đạo, mà các con đã từng thấy.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 570