× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 38: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa-bình êm-tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo-đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai.

Ngày 17 Septembre 1927

Thầy,


Các con.
Thầy đã nói dụng hòa-bình êm-tịnh mà dẫn các con trong đường đạo. Các con cũng nên lưu-tâm, để hết công-trình trí não lo-lắng thì bước đường càng bữa càng tới, chẳng điều chi cản đặng; duy có một điều là chư môn-đệ và tín-đồ xa khuất lời Thánh-Giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm-nom về nhơn-sự. Các Giáo-Hữu phải lo-lắng về phần thuyết đạo cho kịp và mỗi đàn lệ, phải trích ra một bài Thánh-Ngôn dạy về đạo-đức và đọc cho chúng-sanh nghe, như vậy thì lời Thánh-Giáo như còn vẳng bên tai các môn-đệ, để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt-sè vậy.

Tr... và L... Th... ái-nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe!

Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi đàn Cầu-Kho cho các Giáo-Hữu làm bài thuyết đạo.

Phải! Như các Giáo-Hữu nào bê trễ về phận-sự và không quản đến lời Thầy, thì con hội chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý-Bạch phân đoán nghe!

Th... bạch: về việc in Thánh-Ngôn.

Ðược, nhưng Thánh-Ngôn và văn-thi đều phải trích-lục cho kỹ-càng, phải có Hội-Thánh phê-nhận, rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ-sót quan-hệ.

Các con! phần nhiều chư môn-đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu Thiên-phong là gì? Thầy để lời cho các con biết rằng: nhiều Thánh, Tiên, Phật xuống phàm, nếu căn-quả tiền-khiên không mấy trọng-hệ, nghĩa là kiếp trần-duyên không chi phải nhơ-bợn nhiều, thì dầu không Thiên-phong, hễ gắng tâm thiện-niệm, thì địa-vị cũng đạt hồi đặng.

Thiên-phong là để cho các bậc Thánh, Tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh-chúng mới trông-mong hồi cựu-phẩm đặng. Các con nên nhớ, Thầy lấy Từ-Bi phong-tịch, nhưng các Chức-sắc, nếu vì áo-mão hơn đạo-đức, thì tội chất bằng hai.

Tr... L... Th... ái-nữ, ba con.

Thầy vì lòng Từ-Bi hay thương môn-đệ, phong-tịch lần nầy là chót vì Tân-Luật đã hoàn-toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý-Bạch hằng kêu-nài, Quan-Thánh và Quan-Âm cũng hiệp sức mà dâng sớ kêu về sự ấy. Vậy sau nầy có ai đáng thì do Tân-Luật mà công-cử, còn về phong-tịch, thì có Lý-Giáo-Tông tiến-cử. Thầy mới nhậm phong nghe.

Tr...! con gắng công thêm và liệu cách đối-đãi với Chánh-Phủ, có chư Thần giúp sức, khá an tâm.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 600