× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 37: Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch dạy: Nên giữ lời Thánh-giáo của Ðức Từ-Bi. Hể ai tùng luật định của Hội-Thánh công-đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Ngài định đoạt.

Ngày 12 Septembre 1927

Lý-Bạch


Thượng-Trung-Nhựt, hiền-hữu có mang trách-nhiệm lớn lao của Ðại Từ-Bi đặng phổ-thông điều-đình mối Ðạo, hiệp với Hội-Thánh mà trù-nghĩ suy-tính cách-thức hành-động về bước đường của chư Thiên-phong và đạo-hữu trong buổi nầy. Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm-thành mà hành sự tạc-thù, sợ chinh lòng mà để nét bất-bình cho cả chư đạo-hữu. Mỗi việc hành-động đều do nơi Ðức Từ-Bi sắp đặt sẵn rồi, duy có để cho chư hiền-hữu bước lần mà đi tới.
Những đạo-hữu nào không vì hạnh-đức mà chung-hiệp nhau lo hành chánh-giáo, thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh biên ghi vào sổ công-quả, đợi ngày chung-qui đặng đem vào cân Thiên-điều mà phán-đoán. Hiền-hữu cũng nên giữ lời Thánh-Giáo của Ðức Từ-Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội-Thánh công-đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Lão định-đoạt. Nhiều kẻ lại tư-lịnh; muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn-sanh vào lối quanh-co, hại thay! mà cũng tiếc thay! căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền-bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẳm, sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy.

Hiền-hữu tua lo về phần thuyết đạo cho chóng, Bàn-Tri-Sự đã có sắp đặt đủ tư-cách và mỗi đạo-hữu đều có tư-cách riêng, mỗi tháng nhóm một lần, là đêm rằm mà bàn-tính việc Ðạo, xem-xét coi sự nào trong Ðạo nên hủy vì sái nhơn-tâm sự nào nên thi-hành, thì hiệp lòng sanh-chúng, gắng lo chung nhau mà làm cho Ðạo đặng có phẩm-giá tối-cao, tối-trọng, thì thế nào mà chư hiền-hữu chẳng vui lòng bước tới.

Mỗi lần nhóm Bàn-Tri-Sự, ba vị Ðầu-Sư phải có mặt, ba vị Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ðài chứng sự, mỗi việc nghị-định đều biên-chép để lại đành-rành, sau khỏi điều dị-nghị.

Trong cả chư Ðạo-hữu, Lão cho hiền-hữu biết rằng nữ-phái phần nhiều chưa thông-hiểu về Ðạo cho lắm.

Hiền-hữu mỗi đàn-lệ, cần phải buộc nữ-phái tới mà nghe thuyết đạo chung với nam-phái, sau nầy chừng Lão liệu có đạo-muội nào đáng công tìm học đạo-lý, thì sẽ cho thuyết-đạo riêng về nữ-phái.

Tr... bạch; Xin nhóm Ðàn tại Chợ-Lớn mỗi tháng.

Hiền-hữu đặng tự-liệu.

Từ đây để H... vào Hiệp-Thiên-Ðài nghe.

Lão đễ lời khuyên chung và gắng vì Ðạo mà tỏ nét kính thành Ðấng Chí-Tôn.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 578