× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 36: Thánh-giáo của Chí-Tôn cho biết cuối tháng 6 nầy: Thầy ngưng hết cơ bút truyền Ðạo, và dạy phải để đến chí-thành mà lập cho hoàn toàn mối Ðạo.

Ngày 1 Juin 1927 (năm Ðinh-Mão) (Ðàn tại Phước-Thọ)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ.
T... từ nền Ðạo khai-sáng đặng gieo truyền mối chánh-giáo đến nay, thì phần nhiều môn-đệ đã để trọn tấc thành mà dìu-dắt sanh-linh và đắp-vun mối Ðạo Trời, ấy là những đứa Thầy đã tin cậy, đặng gia-công dọn lấy chông-gai để mở trống nẻo thiêng-liêng, dẫn lần dân-sanh thoát khỏi sông-mê bến-khổ, tất là cõi trần vô-vị nầy.

Ðạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều môn-đệ hầu rửa sạch bợn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gay-go mà gieo mối thương-yêu cho đoàn hậu-tấn, gương sáng đã giồi nên, mà con thuyền Bát-Nhã phải tùng nơi máy Thiên-Cơ, mà lắm phen lắt-lẻo đắm chìm biết bao nhiêu khách tục.

Ấy là những môn-đệ vô phần, đã chẳng giữ nét thanh-cao, lại mượn thói vạy-tà để làm bợn nhơ mối Ðạo quí-báu của Thầy đã lấy đức háo-sanh mà khai-hóa. Con đã để dạ ưu-tư về mối Ðạo, đã lắm lần trơu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu-sồng, mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng sau mà lần đến cảnh tự-toại thung-dung, tránh hết muôn điều phiền-não, ấy là môn-đệ yêu-dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh-co; cân công-quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung-qui mỗi đứa. Còn tới cuối kỳ tháng 6 nầy thì Thầy phải ngưng hết cơ-bút truyền Ðạo, các con sẽ lấy hết chí-thành đã ung-đúc bấy lâu mà lần-hồi lập cho hoàn-toàn mối Ðạo.

Nầy là lời đinh-ninh sau rốt khá lưu tâm, ai vạy tà nấy có phần riêng, ai cứ giữ nẻo thẳng, đường ngay, bước đến thang thiêng-liêng chờ ngày hội-hiệp cùng Thầy, ấy là điều quí-báu đó, Thầy cho con tự-định thâu sớ mà cho nhập-môn như các chỗ khác.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 565