× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 33: Thánh-giáo của Quan-Âm Như-Lai khuyên: Nữ-phái chung hiệp nhau để dìu-dắt đàn sau bước tới.

5-3-1927

Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai

Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội, chư chúng-sanh.
Thiên-phong bình-thân.

Chư Ðạo-muội nghe.

Thiếp lấy làm hân-hạnh được trông thấy lòng thành kỉnh của chư đạo-muội. Từ đây khá chung hiệp nhau mà lo dìu-dắt đàn sau bước tới; nhiều đạo-muội chẳng để trọn lòng về nền Ðạo, phải rán công thêm nữa, đặng làm cho đáng nét yêu-dấu của đấng Chí-Tôn cho nở mày khách quần-thoa cõi Việt. Ðều thăng-thưởng chẳng mất phần, ngày giờ nhặt-thúc, nếu diên-trì thì bước đường sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng chư đạo-muội khá chịu nhọc mà làm cho trách-nhậm hoàn-toàn, ấy là điều Thiếp trông-mong nơi các Ðạo-muội vậy.

Làu soi gương hạnh rạng Nam-hoa,
Sau trước rồi đây cũng một nhà.
Liễu yếu đem đường dìu liễu yếu,
Tranh xưa thêm rỡ cảnh liên-tòa.


Chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, khá lưu tâm.
Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 571