× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 32: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Phải chịu nhọc thêm một thí thì sẽ lướt qua các việc trắc-trở.

3-3-1927

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Thầy để lời cho các con rằng:
Ðường Ðạo ngày hôm nay, các con đã tiến nhiều. Trách nhậm muốn cho hoàn-toàn, cần phải bước qua mấy sự trắc-trở mà đạt được mục-đích cao-thượng.

Phần nhiều trong các con đã chịu lao-tâm tiêu-tứ vì lòng kính-mến Thầy và vì chúng-sanh mà toan độ-rỗi, nhưng cũng có nhiều đứa dụng tà-tâm mà làm cho có sự thán-oán trong nền Ðạo của Thầy. Thầy đã lấy lòng từ-bi và đức háo-sanh mà dìu dắt các con thì Thầy chẳng dụng sự khinh-trọng mà làm cho chinh lòng các con, chẳng lấy hành-tàng bất-chánh mà làm cho mất điều hòa-nhã. Con một nhà, đãi đồng một bực; đứa thua sút, yếu thế, lại đỡ-nâng dìu-dắt nhiều hơn đứa thế trọng, sức nhiều.

Thầy cũng ghe phen muốn phạt những kẻ lấy bực phẩm của phàm mà gây nên rối-rấm trong Ðạo, nhưng chẳng nỡ. Chúng nó đã bị Thánh-Thần biên chép, ngày chung cuộc sẽ liệu tội phát lạc mà thôi.

Nơi trần nầy, thiếu chi bực giả-dối, các con có tin ai cho bằng tin cậy nơi các con? Nhiều kẻ dụng thế để cầu Thầy, chớ kỳ thật là chúng nó muốn tìm cách dòm hành mong các con lầm mà bại-lộ cơ-quan mật-yếu mà thôi.

Cơ mầu-nhiệm đã định nơi Thiên-thơ, Ðạo mở chú-ý dìu-dắt những kẻ hữu phần, đặng rán cùng nhau dắt lên khỏi con đường trắc-trở, vẹt nẻo chông-gai, bước tận đến thang trời hội-hiệp cùng Thầy trong buổi chung-qui. Ðặng cùng không do nơi tâm chí của các con!

Thầy chẳng lẽ tỏ việc thiên-cơ cho cùng tận đặng. Tr... T... H... trách-nhậm gần xong, công quả hầu mãn, nên mới xảy ra việc buộc ràng ấy. Nếu chẳng vậy, thì chúng nó chẳng khỏi một họa to đến bên mình. Ấy là Thầy cải cơ Trời mà cứu chúng nó đó. Sự yên-tịnh và sự hòa-bình là hai điều Thầy dụng mà gieo mối Ðạo. Biết bao lần sanh-linh đã đổ máu vì Ðạo! Thế mà có thành được không?

Thầy vì đó mà phải để cho các con chịu phiền-não mà hành đạo cho vẹn-toàn.

M... N... S...Từ đây có đàn như mấy kỳ rồi đây, Thầy cho phép chẳng vụ tất đến, vì đã thất công mà chẳng bổ-ích chi. Các đường nẻo mà các con sẽ đi đến, Thầy đã liệu-biện. Có mau lắm cũng chẳng tới trước, mà chậm lắm cũng không trễ bước đường. Hành-tàng do nơi Thầy mà thôi. Sự trắc-trở chẳng qua là làm cho các con chịu-nhọc thêm một thí mà thôi. Nhưng nếu trong môn-đệ đồng tâm-chí như mấy con đây, thì đường đi của các con sẽ vui-vẻ, tươi-cười, chẳng chi chinh lòng nhau đặng... Các con nên suy-nghĩ.

S... Bạch Thầy sự T.M...

Cười! Thầy chẳng khi nào dụng những kẻ ấy vào nền đạo bao giờ. Than ôi! tiền lớn, bạc nhiều, món ngon, vật quí hay xiêu lòng phàm phu. Của bất nghĩa kẻ trần còn chẳng chịu dùng thay!... Ngươi Hàn-Tín xưa, nếu chẳng trở lòng nạp bạn, thì chẳng bị thác vô-cớ. Còn ngươi Trương-Tử-Phòng, nếu chẳng Phạm-Tăng cải trời làm lếu, thì ân-oán đền-trả chẳng mấy hồi. Thầy đã nói các con phải nhọc hơn một thí mà lướt mấy sự ấy có lạ chi. Các con nên hiểu.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 553