× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 30: Thánh-giáo của Thái-Bạch khuyên: Phải bền chí tận tâm xem đạo-đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai.

2-3-1927

Lý-Bạch


Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội.

Chư đạo-hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành-khách phải trải qua một lối chông-gai. Muốn bước khỏi, cần phải có bền chí tận tâm, và phải gắng xem Ðạo-đức là trọng hơn muôn việc vui thích ở cõi trần nầy.

Ðạo tuy gần thành, nhưng còn phải chịu nhiều việc trắc trở nữa, ấy là lúc các đạo-hữu gặp một trường thi rất khó trong buổi rốt. Sự phổ-độ Thiên-cơ đã định, sức người cũng khó lướt qua. Bần-đạo chỉnh để lời cho các Ðạo-hữu rõ đặng lưu tâm mà hành sự, chớ con đường tuy chớn-chở, triền núi vẫn khó qua, song ngọn đèn Trời đã chiếu tỏ mà dìu-dắt các đạo-hữu, thì nhiều ít gì rồi sau cũng đến chốn được. Hội-Tam-Giáo đương chầu Ðức-Từ-Bi định khai Ðạo cho khắp nơi khác đặng hiệp theo lẽ Trời cuối kỳ Hạ-Ngươn nầy.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 539