× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 29: Thánh-giáo của Thái-Bạch dạy vẽ bản-đồ Tóa-Thánh.

Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén), ngày 27 tháng Giêng Ðinh-Mão (28 Février 1927)

Thái-Bạch


Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội.

Bính-Thanh, hình Phật Thích-Ca trước Hiệp-Thiên-Ðài đó phải làm thế nào cho đừng hư gẫy, vì Chí-Tôn đã trấn thần chính nơi tay Người, nghe.

Quả Càn-Khôn cũng vậy khi tháo ra rồi ráp lại y như vậy, khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đỗi, rồi mới đặt tay người vào, nghe à.

Dặn mấy Thánh-Thất mới, phải cầu Chí-Tôn trấn-thần. Lại nữa, Thánh-Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống, còn Hiệp-Thiên-Ðài tạm phải cất trước Thánh-Thất tạm. Ðạo-hữu phải khai phá đám rừng trước miếng đất ấy, như vậy ngay trung tim rừng, cách miếng đất trống chừng ba thước rưởi, đóng một cây nọc đo Hiệp-Thiên-Ðài như vầy: Ngoài Bào-Cà-Na, đo chừng 50 thước đóng một cây nọc, ấy là khuôn-viên Tòa-Thánh. Lão lại dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bào-Cà-Na 27 thước Langsa, nghe à! Từ vuông 27 thước mổi góc của Ðài Bát-Quái, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước Langsa, làm 9 nóc rộng bao nhiêu tùy, trên điện Bát-Quái bề cao 9 thước, hình nóc tròn mô lên, chỉ có 8 nóc, cho phân minh; trên đầu đài phải để câ là Chánh-Ðiện, bề dài 81 thước, bề ngang 27 thước, Lão phải vẽ mới đặng. Hai bên Hiệp-Thiên-Ðài bên mặt thì có Lôi-Âm Cổ-Ðài, bên tả thì có Bạch-Ngọc Chung-Ðài, Lão phải vẽ mới đặng.

Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, nội trưa nầy phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Ðiện phò loan cho Lão vẽ.

Bính-Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Ðiện hết, nghe à!

Phải mua khoảnh đất Bào-Cà-Na làm Ðộng-Ðình-Hồ, nghe à!

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 591