× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 27: Thánh-giáo của Chí-Tôn tiết-lộ: Họa Âu tai Á, sẽ vì Thiên-thơ mà sát-phạt gieo thảm cho những giống dân hung-bạo.

19 tháng Giêng Ðinh-Mão (20-2-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ,
Chư chúng sanh nghe:

Ðạo Trời khai ba lược, nguồn Thánh độ muôn người, thìn lòng để bước vào nẻo thẳng đường ngay, mà kiếm cho thấu-đáo mối huyền-vi. Tạo-Hóa đã sắp-bày độ-dẫn, nhuần-gội ân-huệ cho sanh-linh, đương buổi hạ-ngươn nầy.

Ai là khách hữu-phần, ai là người vô-quả, tánh thiêng-liêng đã vì công-lý mà ra tay tế-độ, vớt kẻ giữa bến trần, khá biết thời-thế lần vào nương-dựa bóng Thái-Dương, để bước vào con đường minh-huệ, tìm suối lặng, non Thần rửa chút bợn nhơ đã vì phong-trào mê-muội, mà cam chịu lấp kín gót trần.

Ta, vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ-bi, hội Tam-giáo mà rưới khắp Càn-Khôn, để độ rước những bậc chí Thánh đọa trần, trước kỳ Thiên-điều hành phạt.

Họa Âu, tai Á sẽ vì nơi Thiên-thơ mà sát-phạt, gieo sầu để thảm, cho những giống dân nào, đã vì hung-bạo mà gây nên điều thán-oán khắp cả Càn-Khôn nầy.

Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn-truyền, mà lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền-não về sau. Chúng sanh khá biết cho!

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 627