× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 26: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Ðể lòng lo-liệu chấn-hưng nền Thánh-giáo và muốn chư môn-đệ thương-yêu giúp lẫn nhau.

18 tháng Giêng Ðinh-Mão (19-2-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.
Thầy để lời mừng các môn-đệ nơi đây có dạ kính-thành và lo phận-sự dìu-dắt sanh-linh bước vào nẻo chánh.

Ðạo phát trễ một ngày, thì nhân-sanh tội-lỗi cả muôn-ngàn, vì vậy mà Thầy muốn cho mỗi đứa đều để lòng lo-liệu chấn-hưng nền Thánh-giáo.

Ðiều Thầy vui hơn hết, là muốn cho các con thương-yêu giúp lẫn nhau, như con một nhà, phải đồng-tâm hiệp-chí, chia vui sớt nhọc cho nhau, nương-đỡ dìu-dắt nhau, đem lên con đường đạo-đức, tránh khỏi bến trần-ai khốn-đốn nầy, mà cả muôn triệu sanh-linh đã chìm-đắm, vì mồi phú-quí, bả vinh-hoa.

Thầy trông-mong nơi các con, chớ nên vì chuyện nhỏ-mọn phàm-tục, mà bứt hẳn mối tương-thân, tương-ái, thì chẳng phải là đức-tánh của tu-hành đó.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 582