× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 25: Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân Quan-Âm và Lý-Thái-Bạch (Thi tứ tuyệt) quán thủy.

18 tháng Giêng Ðinh-Mão (19-2-1927)

Quan-Thánh Ðế-Quân


Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, chư chúng-sanh,

Quan -minh huệ nhãn chiếu kiền-khôn,
Thánh -đức lưu tâm quốc bảo-tồn.
Ðế Việt san-hà chung hạnh đạt,
Quân -tranh thế-giái Ðạo khai môn.

Quan-Âm Giáng-Cơ


Thường-Cư Nam-hải Quan-Âm Như-lai
Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, chư chúng-sanh,

Nam -thành Chánh-giáo cứu sanh-linh,
Hải -đức dương chi cải thế tình.
Quan -niệm Thiên-ân tai-ách giải,
Âm -phong nhựt tản chiếu đơn-đình.

Lý-Thái-Bạch Giáng-Cơ


Lý-Bạch. - Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, chư chúng-sanh,

Thái -hòa dương thạnh Ðạo nam khai,
Bạch -tú Thiên-đăng đắc cảm hoài.
Kim -tác liên tâm cơ hậu-thế,
Tinh -thành lộ dẫn chiếu vân-Ðài.

Chư chúng-sanh khá đại tịnh đặng tiếp giá Ðức Từ-Bi.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 576