× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 24: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy lập Ðạo nơi cõi Nam nầy là để ban-thưởng một nước từ thử chịu lắm cơn thịnh-nộ của Thầy.

Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén), 12 tháng Giêng Ðinh-Mão (13-Février-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam này, là cốt để ban-thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh-nộ của Thầy. Thầy lại tha-thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệụTừ tạo Thiên lập Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa-cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con, thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao!

Ôi! mà hại thay! thảm thay! đau-đớn thay! "Hòn Ngọc" đẹp đẽ quí-báu dường này, Thầy đến cho các con, các con lại học kiêu-căng, trề-nhún. Thầy đã chán mắt thấy phái nữ hành Ðạo thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi lại giận, muốn chẳng lập nữ-phái mà làm gì. Nhưng trai gái cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại thương con (1) nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với Quan-Âm, Thầy mới nhứt-định dành phần công-quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con đau-thảm bấy nhiêu, một phen lầm-lỗi lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm.

Con coi đó mà coi, Thầy thương con là bao-nhiêu? Thầy giữ nữ-phái lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến, Thầy dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành. Con là chị, Thầy đến lập Tam-kỳ Phổ-Ðộ, chỉ vụ một chữ "Hoà", con liệu đứa nên, dùng đẹp lòng con, kêu tên cho Thầy phán-đoán. Tr..! con giúp em nghe!

Thăng

_____________________________________
(1) Con, là bà nữ Ðầu-Sư Lâm-Hương-Thanh.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 579