× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 23: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Sớm biết phương-châm dẫn đàng vào nơi cực-lạc.

Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.
H... nghe Thầy:

Thuyền khơi gặp gió cánh bườm trương,
Dìu-dắt Ðạo mầu nẻo chánh nương.
Mùi thế xưa còn lằn bụi trược,
Mạch sầu nay rửa bến sông Hương.
Chiều xuân sương tỏa lồng sân hoạn,
Dặm liễu trăng soi rạng bước đường.
Trăm hạnh để lần sanh-chúng dẫn,
Non Thần vẹt ngút tới tìm phương.


Ðời thắm-thoắt, thế gay-go trăm năm thoát qua điều dâu bể, khách trần, hỏi có bao nhiêu kẻ lấy danh-phận đem vào cảnh tuyền-đài, để nâng mình lên địa-vị cao-thượng đặng chăng?
Ngày xuân gần mòn-mỏi, khá sớm biết trau xuân, ấy là phương châm dẫn đàng khách phồn-hoa vào nơi cực-lạc.

Thầy khen lòng thành-kỉnh của con, rán độ-dẫn sanh-linh, ngôi cựu-vị ngày sau chẳng mất. Thầy ban ơn cho gia-tộc con.

Thầy ban ơn cả các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 562