× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 19: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải gắng làm trách-nhiệm cho hoàn-toàn để nâng mình vào địa-vị cao-thượng về sau.

Ngày 22-1-1927

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Tr.. Hiền-đồ. - Trương, Thiên-phục Thầy trấn-thần, con đặng phép mặc hầu Thầy; còn N. đợi y-phục rồi, sẽ trấn-thần luôn.
Th... nghe Thầy:

Gội nhuần đức trước rạng thôn-lân,
Ðạo Thánh dìu chơn bước khởi lần.
Cội bá chờ khi về cực-lạc,
Màu thiền ấy buổi nhuộm đai cân.
Tranh khoe nguyệt rọi làu sông Vị,
Mây tỏa sương phơi bạc đảnh Tần.
Thành dạ trau gương sanh chúng độ,
Thuyền kề gió lướt, thoát mê-tân.


Tr... Thầy rất đẹp lòng, đặng Môn-đệ ái-kính như các con yêu-dấu nơi Thánh-địa nầy; đường tân-khổ lắm vày-vò buổi an-nhàn đâu kẻ hưởng, tuồng thế cũng gay-go, mà bước trần càng khốn-đốn.
Sanh ra phận làm người, đã mang vào mình một trách-nhậm đặc-biệt, phải gắng sức làm cho hoàn-toàn, hầu chờ buổi chung-qui, tuơng-công chiết-tội, tiêu quả tiền-khiên mà nâng mình vào địa-vị cao-thượng hơn phẩm vô-vị chốn sông mê nầy.

Thắm-thoắt ngày tháng thoi đưa, bóng thiều-quang nhặt-thúc, sen tàn cúc rũ, đông mãn xuân về, bước sanh-ly đã lắm nhuộm màu sầu, mà con đường dục-vọng chẳng còn biết đâu là nơi cùng tận. Lợi-danh xạo-xự, chung-đỉnh mơ-màng, cuộc vui-vẻ chẳng là bao, mà chốn đọa-đày chen chẳng mãn. Nỗi đau-thương bề ấm-lạnh, nào tiếng khóc đến câu cười, co-duỗi, duỗi-co, dở bước đến cảnh sầu, thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ loán, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà, khách trần nào ai lánh khỏi! Ðạo mầu tìm đến, lấy hạnh-đức giồi tâm, mượn nâu-sồng lánh thế, càng dìu sanh-chúng, càng bước, bước càng cao, lên tột mây xanh vẹt ngút trông vào cảnh cực-lạc an-nhàn, non chiều hạc gáy, động tối qui chầu, ấy là khách Tiên-gia, lánh khỏi đọa luân-hồi nơi cõi t bước gắng tìm đường, kẻo rừng chiều bóng xế, chúng sanh khá biết cho.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 559