× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 17: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Nếu Thầy không lấy đức háo-sanh mở Ðạo kỳ ba thì thế-giới sẽ dần-dần tiêu-diệt.

Ngày 8 Janvier 1927

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.
C... nghe Thầy:

Màu thu cảnh ướm trở về đông,
Ðạo-đức soi gương đã vẹn lòng.
Non xế nhành thung oanh nhặc-thúc,
Rừng tà đảnh hạc khách trông-mong.
Ðường trần dù muốn dừng chơn tục,
Nguồn suối tìm nơi rửa bụi hồng.
Thìn dạ bước dìu sanh-chúng độ,
Nương thuyền mới trọn thoát qua sông.


Lòng đạo-đức của con, Thầy đã thấu rõ, nhưng gương khổ-hạnh rán giồi thêm, hầu dìu-dắt sanh-linh vào nẻo chánh giáo, mà lánh khỏi đọa luân-hồi, sanh nhằm thời-buổi nhơn-sanh dụng gương bất đức, mà gieo họa cho bước trần; khiến cho sai-sót nẻo luân-thường; bến khổ, đường mê vẫn cứ tìm vào, mà làm cho biển trần chẳng biết bao nhiêu chìm-đắm, đạo-đức chẳng rèn lòng, mà tội tình càng chác lấy; nếu chẳng có một Ðấng Từ-Bi, lấy đức háo sanh mở Ðạo Tam-Kỳ, đặng vớt những kẻ hữu căn, thì toàn thế-giới sẽ bị dần-dần tiêu-diệt, ngôi cựu-vị ở chốn non thẳm rừng xưa, cũng chẳng có một bực Tiên Thánh đọa trần nào đoạt lại được. Họa Âu, tai Á sẽ vì Thiên-điều mà phạt kẻ bạo-tàn tội-lỗi; Càn-khôn tiều-tụy, mà bước tục hởi chần-chờ, nếu chẳ buổi ác xế, trăng tà, nước dời cạn bực, thuyền Bát-Nhã đã lướt qua, nhành dương-liễu hết rơi giọt từ-bi, thì ăn-năn rất muộn. Khá biết lấy, chư chúng-sanh hãy nghe.
Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 773