× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 15: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Phải vì chúng-sanh, khổ tâm hành đạo mới đắc vị Thiêng-liêng.

14-12-1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.
Th... Nghe Thầy con:

Thanh-nhàn muốn vẹn buổi chung qui,
Giáo-hóa nhân-sanh đức phải vì.
Bước thế chịu đày khơi bạch-phát,
Nguồn tiên gắng lướt rạng thanh mi.
Nâu-sồng tánh gội dành trăm tuổi,
Chung-đỉnh đường qua trót một thì.
Gương sáng phước trời soi hậu tấn,
Chờ Xuân khải chiết đắc mai chi.


Từ đây, Thầy là đứng cầm quyền thế-giới, đã vì con mà độ-dẫn con lại cảnh thanh-nhàn cực-lạc, vậy rán giồi thánh-đức, lấy đạo-hạnh mà giáo-hóa đám dân-sanh, phần nhiều đã còn mơ-màng trong giấc-mộng. Thầy trông mong nơi con, khá cải-sửa chút-ít phàm tâm, thì đức tánh mới đặng trọn vẹn. Công-quả tuy nhọc-nhằn, nhưng địa-vị cao-thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. Có vì chúng-sanh mà khổ tâm hành đạo, có khó-nhọc, có dãi-dầu sương mơi nắng xế, mà quên bậc-phẩm vô-vị ở cõi trần nầy, có vày-vả nẻo gai-chông lần theo bước đường hạnh-đức, mới có ngày vui-vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa-vị thiêng-liêng, tránh điều phiền-não, thoát đọa luân-hồi, mới có lúc rảnh nợ phong-trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng, động mát rừng thanh, là làm thang, để bước lên cho cùng tột; khá gắng nghe và hành-trình liệu bước.

Chư nhu cũng tùy đó mà sửa bước, nhơn-sanh phải thiện tâm và hết lòng vì đạo-đức mới đặng Thần Thánh chứng-minh, mới có thấy ngày kết-quả đặng. Thầy vì đức háo-sanh, nên thâu nhập nhiều đứa lương-tâm chưa chánh-đáng, là Thánh ý để cho chúng nó qui chánh cải tà, nhưng thói phàm-tục lung-lăng chẳng dứt, nếu Thầy chẳng lấy đại-từ đại-bi mà lập Ðạo, thì đã để cho chư Thần Thánh hành hình nặng-nề chẳng xiết kể. Biển khổ đã lắm nổi chìm, mà nhành dương liễu chẳng mau vói-níu, đọa trầm-luân chưa chịu thoát, mà điều tình-tội lại chác thêm, buộc thảm đeo phiền, cũng tự mình tác-tệ, chờ ăn-năn rất muộn về sau, khá hiểu lấy.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 693