× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 13: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Dùng thánh-đức trau lòng để thoát tục; và giữ trọn nhơn-luân.

Ngày 7-11 B.D. (11-12-1926)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.
T... Hiền-đồ nghe Thầy:

Ðức tánh tàng thơ vô vị bần,
Lộ hành an bộ Ðạo tùy thân.
Tâm trung cẩm đắc phù vô giá
Khải chiết mai chi hữu diệt trần


Con lấy làm hữu-hạnh gặp đặng Thầy dìu bước trong nẻo Ðạo nhiệm-mầu lúc non chiều bóng xế, Thầy đã có sai chư Thần mách-bảo với con đã lâu, trí thiêng-liêng đem đàng dắt bước con, đặng độ dẫn sanh-linh cho kịp thì-giờ trong buổi chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son-sắt đặng ngày về Thầy, một địa-vị xứng-đáng sẵn chờ con, khá lưu-tâm nghe.

Ngày vui-vẻ của sanh-linh đã mòn, họa thiên-điều đã cận, càn-khôn thế-giái còn đeo đuổi, dụng thất-đức vô-nhân mà gieo thảm chất sầu trong nhân-loại. Họa Âu tai Á, sẽ lần-lần thay phiên nhau, dụng luật thiên-đình mà diệt phạt người vô Ðạo, càn-khôn cũng vì đó mà phải điên-đảo. Thầy lấy đức háo-sanh mở Ðạo lần ba mà vớt kẻ hữu-phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần phải bị tà-yêu cám-dỗ.

Than ôi! Chới-với cả muôn triệu giữa dòng, mà Thuyền Bát-nhã độ người không mấy kẻ, đức thừa ít có, mà tài vô-dụng chẳng thiếu chi, phong-hóa khiến suy-tồi, cang thường càng loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình, việc kỉnh thành Thánh-Giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành-tàng của tạo-hóa, nhơn-luân giữ trọn, ấy là mối đạo nhân, lo thánh-đức trau lòng, là phương thoát tục. Mấy ai xét-nét thế tình, lắm kẻ kinh-khi nguồn Thánh, chư chúng-sanh khá liệu mình.

Tr... Con nên đọc sơ-lược Thánh-Ngôn mấy lần chót cho chúng-sanh và phải biểu ăn-năn hỏi mình trước khi cầu Thầy.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 636