× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 22: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Gắng chịu khổ giữ lòng đạo-đức mà vẽ bước cho đời sau, lập công-quả chờ ngày chung cuộc phục-hồi cảnh cũ.

Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.
N... nghe Thầy:

Ðộng-đình trở gót lại ngôi xưa,
Tuổi ấy qui-y nhắm đã vừa.
Sân hoạn cùng đường gương ngọc rạng,
Nguồn đào để bước mảnh xuân thưa.
Nhàn chiều nhặc-thúc đời vay trả,
Non xế quanh-co nẻo lọc-lừa.
Khổ-hạnh để lòng công-quả gắng,
Lánh trần chi nệ nỗi cay chua.


Thầy trước đã có sai chư Tiên Phật, dụng huyền-diệu mà cho con lòng tín-ngưỡng. Ấy là muốn dìu bước đường đạo-đức, bắc thang mây, để độ dẫn con trở hồi ngôi cũ. Thiên-cơ Thầy đã thố-lộ nơi Th... rán xem lấy đó mà liệu trong lúc sau nầy.
Hiếm chi bậc Thánh bị đày vào chốn trần-ai khổ-nhọc, chìm đắm nơi bến khổ sông mê, dan-díu lấy sự say vui mùi thế-tục, bước đến cảnh kim-mã ngọc-đàng, mà phủi hết lòng đạo-đức, khiến cho ngôi cựu-vị phải chịu trôi phủi dòng sông. Mà vì đó thuyền bát-nhã khó nương cứu-vớt đặng.

Vậy gắng khổ tâm, giữ lòng đạo-đức, mà vẽ bước cho đời sau, lập công-quả đặng chờ ngày chung cuộc, phủi nợ trần-ai đem tấm lòng thiện-niệm đến Tam-Giáo-đài mà phục hồi cảnh cũ; rừng vắng non nhàn, suối chảy tòng đưa, lánh chốn đọa-đày đã bấy lâu ràng-buộc. Cảnh gia-đình phải tiên-liệu, Thầy để lời con tua gắng chí, chừng sửa luật phải có mặt nơi Thánh-Thất. Sau nầy con đặng cầm-quyền trong bước Ðạo, mà dẫn-độ sanh-chúng nơi đây, là nơi Thầy đã đặng nhiều Môn-đệ yêu-dấu.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 625