× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


Lundi 4 Octobre 1926- Thánh-giáo dạy rằng: nay Thầy giáng thế chọn: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam-thập-lục Thánh thất-thập-nhị Hiền, tam-thiên đồ-đệ

Lundi 4 Octobre 1926
27 tháng 8 năm Bính DầnThầy


Chúng Nam nghe:

Thầy Khổng Tử trước có tam thiên đồ đệ truyền lại còn thất thập nhị Hiền.

Thầy Lão-Tử trước đặng một trò là Ngươn-Thỉ.

Thầy Gie-Giu trước đặng 12 người, chừng bị bắt, còn lại một Pierre mà thôi.

Thầy Thích-Già đặng bốn người, ba người bỏ Thầy còn lại một. Còn nay Thầy giáng thế thì chọn đến:

Nhứt Phật

Tam Tiên

Tam thập lục Thánh

Thất thập nhị Hiền

Tam thiên Ðồ Ðệ.

Các con coi đó mà hiểu rằng: các con có sự mà thiên hạ từ tạo thiên đến chừ chưa hề có chăng?

Nơi Bạch-Ngọc-Kinh hơn sáu chục năm trước chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế cứu đời.

Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng? Các con có cả ba chánh Ðạo là Tam-Giáo các con biết tôn trọng; ngày nay lại thêm chánh Ðạo nữa, các con biết ít nước nào đặng vậy?

Bị hàng phẩm nhơn-tước phải phù-hạp với hàng phẩm Thiên-Tước, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các con phải chịu số phận bần hàn, mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ như vậy.

Thầy nói cho các con biết:

Dầu một vị Ðại-La-Thiên-Ðế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đặng.

Các con nghe à.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 537