× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


8 Avril 1926 - Ðức Thích Ca giáng cơ mừng mở đạo. Thánh-giáo tiếp theo để giải nghĩa Tam-Kỳ Phổ-Ðộ...

Thích-Ca Mậu-Ni Phật Giáng Cơ

 

Thích-Ca Mậu-Ni Phật,
Chuyển Phật-Ðạo
Chuyển Phật-Giáo,
Chuyển Phật-Tăng quy nguyên Ðại-Ðạo,tri hồ chư chúng sanh!

Khánh hỉ! Khánh hỉ! Hội đắc Tam-kỳ Phổ-độ; chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đại hỉ phát đại tiếu. Ngã vô lự tam đồ chi khổ. Khả tùng giáo Ngọc Ðế Viết Cao-Ðài Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

CAO-ÐÀI

Lịch con nghe Phật Như-Lai nói chưa?
Tam-kỳ Phổ-độ là gì?
Là Phổ-độ lần thứ ba,
Sao gọi là Phổ-độ? Phổ-độ nghiã là gì?
Phổ là bày ra.
Ðộ là gì
Là cứu chúng sanh.
Muốn trọn hai chữ Phổ-độ phải làm thế nào?
Chúng sanh là gì?
Chúng sanh là toàn cả nhơn-loại, chớ không phải lựa chọn một phần người như các con tính rối.
Muốn trọn hai chữ Phổ-độ phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải bày bửu-pháp chớ không đặng dấu nữa. Các con phải luyện cho thành, nội trong tháng năm này về theo Trung đặng đi truyền Ðạo.

Nghe và phải tuân theo.

.... Phải mặc y phục như Trung, mà màu hồng.      Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 932