× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


7 Avril 1926 - Thánh-giáo xưng danh Nhiên-Ðăng Cổ-Phật Thích-Ca Mâu-Ni, Thái-Thượng Ngươn-Thỉ thị ngã, kim viết Cao-Ðài

Vĩnh-Nguyên-Tự, 7 Avril 1926

 

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

 

Nhiên-Ðăng Cổ-Phật thị ngã
Thích-Ca Mâu-Ni, thị ngã,
Thái-Thượng Ngươn-Thỉ thị ngã,
Kim viết Cao-Ðài Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 754