× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


31 Mai 1926 - Thánh-giáo dạy rằng Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần, chất nó vẫn còn và khuyên độ rỗi nhơn sanh

Lundi 31 Mai 1926 20 tháng tư năm Bính DầnNgọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Ðạo Nam Phương


Trung con phải lên nhà G... bây giờ mà xem-sóc sắp đặt sự thờ phượng theo bây giờ, cho tới ngày tác thành Tân-Luật. G. Thầy khen con đó. Thánh-tâm dầu phải chịu khỗn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu-xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hãy còn nhớ hoài nơi Tiên-Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai có dám ra ưng thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ tu mà đắc đạo. Phải ngó đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn-sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 698