× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


30 Mai 1926 - Thánh-giáo dạy rằng dù cho trẻ con trong bụng cũng phải độ...

  Dimanche 30 Mai 1926 , 19 tháng Tư năm Bính Dần

  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài 
  Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát 
  Giáo Ðạo Nam Phương


  Thầy chẳng hiểu thế nào chư Môn-đệ ám muội, dường ấy?

  "Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh" là nghiã gì? Dầu cho trẻ con trong bụng cũng phải độ; sao các con lại đuổi các thiện-nam tín-nữ?

   Hứa nhập - Khai môn.

   Chư chúng sanh nghe:

  Từ trước Ta giáng sanh lập Phật-Giáo gần sáu ngàn năm thì Phật-đạo chánh truyền gần thay đổi. TA hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo-đạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật-Giáo lại cho hoàn toàn.

  Dường nầy, từ đây chư chúng sanh chẳng tu bị đọa A-Tỳ, thì hết lời nói rằng: " Phật-Tông vô giáo " , mà chối tội nữa.

  Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-kỳ Phổ-độ nầy mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi.

  Tại đây là một nơi Ta khởi chế sự "Tế-lễ thờ phượng" lại.

  Bổn hội nghe:

  Giữa chùa gần hai trang thờ Quan-Âm Bồ-Tát va Quan-Thánh Ðế-Quân, phải lập ra một điện để Thánh-Tượng Ta ở giữa. Bên mặt Ta để tượng Quan-Âm, bên trái thì tượng Quan-Ðế: còn chư Tiên, chư Thánh, chư Phật để hàng dưới. Xưng hiệu chùa la Ngọc Hoàng Tự.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 577