× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


26 Avril 1926 - Thánh-giáo phong Thánh lần đầu

Ðêm 25 rạng mặt 26 Avril 1926
14 rạng mặt rằm tháng ba,năm Bính-Dần.

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương


    Kim triêu dĩ đảo Thiên-Trung-Quang,
    Ám hiểu thế tình tánh đức nan;
    Chỉ đải thời lai Quang minh tụ,
    Tả ban thiểu đức, Hữu ban mang.

Ðức, Hậu, phong vi tiên-đạo phò cơ Ðạo-Sĩ.
Cư, phong vi Tá-Cơ Tiên-Hạt Ðạo-Sĩ.
Tắc, phong vi Hộ-giá Tiên-đồng tá-cơ Ðạo-Sĩ.
Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo lịnh sắc mạng Ta.
Kỳ, phong vi Tiên-Sắc-Lang-Quân Nhâm-Thuyết-Ðạo-Giáo-Sư.
Bản, phong vi Tiên-đạo Công-Thần Thuyết-Ðạo-Sư.
Cư, tuân theo lời Thầy truyền mà thi hành.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 595