× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


15 juillet 1926 - Thánh-giáo dạy sắp đặt Ngọc-Ðàn

15 juillet 1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Cư, Tắc, con phải đem bốn đứa nhỏ theo, rồi kiếm thêm tám đứa nữa, chia ra mỗi hướng là ba đứa, con để:

  • An......... Ðông.
  • Bích.......Tây.
  • Tri......... Nam
  • Hoằng.....Bắc.

Biểu chúng nó cầm mỗi đứa một cây cờ nhỏ, phải làm thế nầy: Xanh, Ðỏ, Trắng, Vàng, Ðen, mỗi hướng ba cây. Trung ương ba đứa bây cầm. Như làm cờ vải chẳng kịp, thì mua giấy màu; bề dài cờ: chín tấc tây, bề ngang ba tấc tây,cắt xéo xuống... Nghe và tuân theo.

Khi sắp đặt rồi, Cư, con sắp bút bằng nhang cho thầy trấn. Con biểu Vân, khi trấn rồi, nó ở trong cho tới mãn lễ; nếu bước ra ngoài, về điên đi mà chớ.

Biểu sắp nhỏ đại tịnh; Tắc nghe, con phải ngó chừng chúng nó luôn luôn.

Biểu Lịch phát cờ cho sắp nhỏ, vì nó phải có đọc câu chú.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 746