× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Tân Luật


TỊNH THẤT

"Tịnh Thất" là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện.

Muốn vào nhà Tịnh Thất phải tuân y những điều lệ như sau nầy:

Điều Thứ Nhứt:

  • Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.

Điều Thứ Hai:

  • Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.

Điều Thứ Ba:

  • Cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh Chủ" xem trước.

Điều Thứ Tư:

  • Cấm người ngoài không được vào nhà Tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.

Điều Thứ Năm:

  • Cấm không được chuyện vãn với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có phép người "Tịnh Chủ" cho.

Điều Thứ Sáu:

  • Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.

Điều Thứ Bảy:

  • Phải giữ cho chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.

Điều Thứ Tám:

  • Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.

CHUNG

TÂN LUẬT
Ấn bản năm Nhâm Tý (1972). Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Đức.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 688