× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Ủy Ban Tu Chỉnh Quan Hôn Tang Lễ & Quyết Nghị Hội Thánh.

Tuân hành theo Quyết Nghị của Hội Thánh Lưỡng Đài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện trong phiên nhóm ngày mùng 9 tháng 2 năm Canh Tuất (Dl 16-3-1970), thành lập Ủy Ban Hổn Hợp Tu Chỉnh Quan Hôn Tang Lễ.

Ủy Ban Hổn Hợp gồm có:

Hiệp Thiên Đài  
  ° Thời Quân Hiến Đạo Trưởng Ban
  ° Giám Đạo Huỳnh Hữu Lợi Hội Viên
  ° Giám Đạo Nguyễn Văn Kiết Hội Viên
Cửu Trùng Đài  
  ° Giáo Sư Ngọc Đính Thanh Hội Viên
  ° Giáo Hữu Thái Sơn Thanh Hội Viên
  ° Lễ Sanh Thái Vũ Thanh Hội Viên
Phước Thiện  
  ° Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai Hội Viên
  ° Chơn Nhơn Trần Văn Lợi Hội Viên
  ° Chí Thiện Lê Văn Ninh Hội Viên
Bộ Nhạc  
  ° Nhạc Sư Lê Ngọc Hội Hội Viên
  ° Hành Thiện Văn Phước Đức Từ Hàn

 

Quyển Quan Hôn Tang Lễ
Do các Quyết Nghị Hội Thánh Lưỡng Đài

  1. Vi Bằng số 6/VB ngày 29 tháng Giêng, mùng 4 và mùng 6 tháng 2 Nhâm Tý (Dl 14, 18 và 20.3.1972).
  2. Vi Bằng số 3/VB ngày mùng 7 tháng 11 Nhâm Tý (Dl 12.12.1972).
  3. Vi Bằng số 11/VB ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 Ất Mão (Dl 17 và 18.6.1975)
  4. Vi Bằng số 17/VB ngày mùng 4 tháng 9 Ất Mão (Dl 8.10.1975).
  5. Vi Bằng số 1/VB ngày mùng 7 tháng 11 Ất Mão (Dl 9.12.1975).
Chung Quyết
Hiệp Thiên Đài
  ° Thời Quân Hiến Pháp
  ° Thời Quân Bảo Đạo
  ° Thời Quân Hiến Đạo
  ° Thời Quân Khai Đạo
  ° Chưởng Ấn Nguyễn Văn Hợi
  ° Cải Trạng Huỳnh Hữu Lợi
  ° Cải Trạng Nguyễn Văn Kiết
Cửu Trùng Đài
  ° Thái Đầu Sư
  ° Thượng Đầu Sư
  ° Ngọc Đầu Sư
  ° Quyền Thái Chánh Phối Sư
  ° Quyền Thượng Chánh Phối Sư
  ° Quyền Ngọc Chánh Phối Sư
  ° Quyền Nữ Chánh Phối Sư
Phước Thiện
  ° Chưởng Quản Phước Thiện Nam Phái
  ° Chưởng Quản Phước Thiện Nữ Phái
  Từ Hàn  
Giáo Sư Thừa Sử Giáo Sư
Nguyễn Hương Trụ  Lê Minh Khuyên Thượng Tám Thanh


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 735