× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Tang lễ của Chức Sắc Đại Thiên Phong - 6

Tang lễ của Chức Sắc Thiên Phong (Nam Nữ)

Phẩm:
 1. Lễ Sanh
 2. Giáo Thiện
 3. Sĩ Tải
 4. Cai Nhạc
 5. Bếp Nhạc
 6. Phó Tổng Giám
 7. Hiền Tài

 

Sơ Giải: Phẩm nầy được hành pháp xác, chèo hầu tại Khách Đình (không chèo đưa). Hành lễ tế điện theo Thần vị, làm Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường. Bài thài theo hàng Thần.

Hội Thánh xây Kim tỉnh (không xây nấm), dựng một tấm mộ bia.

 

A) Nghi tiết hành lễ

1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối (Rắp nhập cảnh .......)

2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Đã Chết Rồi (Ba mươi sáu cõi ...........)

3. Tại Đền Thánh hay Thánh Thất: Đổ một (1) hồi trống chuông.

4. Thượng sớ Tân cố: Dâng sớ tại Đền Thánh hoặc nơi Thánh Thất.

5. Nhập mạch: Tụng bài Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt .......)

 

B) Di Linh Cữu vào Khách Đình

 1. Bảng Đại Đạo.
 2. Phướn Thượng Sanh.
 3. Dàn Nam.
 4. Bàn Hương án, 1 lọng, có 2 Lễ Sĩ mặc áo màu xanh đậm phò vong.
 5. Đồng nhi theo hầu, không đọc kinh.
 6. Thuyền Bát Nhã chở Linh cữu.
 7. Tang quyến.

Nơi Khách Đình: Bái lễ Đức Chí Tôn, Cáo từ Tổ, thành phục, phát tang, hành lễ tế điện theo Thần vị.

Như có các cơ quan Đạo hoặc thân bằng cố hữu tế lễ thì làm nghi châm chước.

Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu (Đầu vọng bái .........), tụng xen bài Kinh Khi Đã Chết Rồi (Ba mươi sáu cõi ..........), mỗi bài tụng 3 lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.

Lễ chèo hầu xong, Đồng nhi tụng Di Lặc Chơn Kinh.

Ngày an táng: Hành lễ châm chước, lễ Cáo từ Tổ, tụng Kinh Cầu Siêu, một vị Chức Sắc làm phép xác, khiển điện, di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã đi đến Báo Ân Từ, thỉnh Linh vị vào bái lễ Đức Phật Mẫu (có đổ một hồi chuông), đến Đền Thánh, cũng thỉnh Linh vị vào bái lễ Đức Chí Tôn (cũng có đổ một hồi trống và chuông), trở ra đưa đến Cực Lạc an táng.

 

C) Trật tự đưa đám

 1. Bảng Đại Đạo.
 2. Phướn Thượng Sanh.
 3. Đồng nhi tụng Kinh Đưa Linh, có đờn.
 4. Bàn Hương án, 1 lọng, 2 vị Lễ Sĩ hầu.
 5. Vãng, lụy.
 6. Thuyền Bát Nhã chở Linh cữu.
 7. Dàn Nam.
 8. Tang gia.
 9. Chức Sắc, Chức Việc, Đạo hữu nam nữ.
 • Tại Cực Lạc: Đại diện các cơ quan Đạo đọc Ai điếu (nếu có).
 • Đồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt, và chú Vãng Sanh 3 lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.
 • Giải tán

 

Phụ chú:

Trường hợp tang chủ muốn để nơi tư gia hành lễ, thì phải xin phép Hội Thánh.

Vị Chức Sắc qui liễu hành lễ tại tư gia, khi tụng Di Lặc Chơn Kinh, linh vị của Chức Sắc được để ngang chỗ vị Chức Việc chứng lễ, Nam tả, Nữ hữu.

Chư vị Hiền Tài thật sự hiến thân phế Đời hành Đạo, có lãnh phận sự do Hội Thánh bổ dụng, khi qui vị mới được đài thọ về phần cấp táng. Vị nào còn lo việc Đời, không hiến thân hành Đạo, thì phần tổn phí về cuộc tống chung, do gia đình người qui vị đài thọ.

Ngoài ra, vị Hiền Tài nào có ăn chay mỗi tháng 10 ngày, do Tờ Chứng Nhận của Bàn Tri Sự nơi đương sự cư ngụ, thì khi qui vị mới được Hội Thánh cho hành lễ theo hàng phẩm Lễ Sanh, còn vị Hiền Tài nào không có ăn chay, hoặc ăn chay dưới 10 ngày mỗi tháng, thì khi qui vị chỉ hành lễ Bạt tiến mà thôi.

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 630 | Tác giả: Hội Thánh Giữ Bản Quyền