× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Nghi lễ cúng tế

° Nghi lễ cúng tế Chức Sắc qui liễu hàng Tiên Vị.

° Nghi lễ cúng tế theo hàng Thánh Vị.

° Nghi lễ cúng tế theo hàng Thần Vị.

° Nghi lễ cúng tế theo hàng vong thường.

° Nghi lễ châm chước phụ tế.

Nghi lễ cúng tế Chức Sắc qui liễu hàng Tiên Vị

 

1. Tang chủ tựu vị Nhạc xây đờn bài Hạ, tang chủ sắp vô nghi.
2. Nghệ hương án tiền Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
3. Giai quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, tang chủ đồng quì, rồi dứt.
4. Phần hương Nhạc đánh thét và đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
5. Điện hương Nhạc vô đờn Đão Ngũ Cung, Lễ Sĩ đi thảo, Đồng nhi thài.
6. Quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì.
7. Thượng hương Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
8. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).
9. Cung hiến Tiên hoa Nhạc xây đờn bài Hạ, Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
10. Quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, rồi dứt.
11. Chỉnh Tiên hoa Nhạc đánh thét rồi đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
12. Điện Tiên hoa Nhạc vô đờn Xuân chầu bốn lái, Lễ Sĩ điện, Đồng nhi thài tới Nội Nghi.
13. Quì Nhạc đổ, Lễ Sĩ quì.
14. Thượng Tiên hoa Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
15. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).
16. Cung hiến Tiên tửu (Nhạc cũng hành y như tuần Hoa vậy).
17. Quì  
18. Chước tửu  
19. Điện Tiên tửu  
20. Quì  
21. Thượng Tiên tửu  
22. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).
23. Ai chúc Nhạc vô đờn Xuân Nữ, Đồng nhi đọc kinh.
24. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).
25. Cung hiến Tiên trà (Nhạc cũng hành y như tuần Hoa và Tửu vậy).
26. Quì  
27. Điểm trà  
28. Điện Tiên trà  
29. Quì  
30. Thượng Tiên trà  
31. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).
32. Hưng bình thân  
33. Tang chủ dĩ hạ giai xuất  
34. Lễ thành Nhạc đổ một hồi rồi thét, Lễ Sĩ lên bái Tiên Vị.

 

Nghi lễ cúng tế theo hàng Thánh Vị

 

 

1. Tang chủ tựu vị Nhạc xây đờn bài Hạ, tang chủ sắp vô nghi.
2. Nghệ hương án tiền Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
3. Giai quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, tang chủ đồng quì, rồi dứt.
4. Phần hương Nhạc đánh thét và đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
5. Điện hương Nhạc vô đờn Đão Ngũ Cung, Lễ Sĩ đi thảo, Đồng nhi thài.
6. Quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì.
7. Thượng hương Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
8. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy trơn).
9. Cung hiến hoa Nhạc xây đờn bài Hạ, Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
10. Quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, rồi dứt.
11. Chỉnh hoa Nhạc đánh thét rồi đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
12. Điện hoa Nhạc vô đờn Xuân chầu bốn lái, Lễ Sĩ điện, Đồng nhi thài tới Nội Nghi.
13. Quì Nhạc đổ, Lễ Sĩ quì.
14. Thượng hoa Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
15. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy trơn).
16. Cung hiến tửu (Nhạc cũng hành y như tuần Hoa vậy).
17. Quì  
18. Chước tửu  
19. Điện Tiên tửu  
20. Quì  
21. Thượng Tiên tửu  
22. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy trơn).
23. Ai chúc Nhạc vô đờn Xuân Nữ, Đồng nhi đọc kinh.
24. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy trơn).
25. Cung hiến Tiên trà (Nhạc cũng hành y như tuần Hoa và Tửu vậy).
26. Quì  
27. Điểm trà  
28. Điện Tiên trà  
29. Quì  
30. Thượng Tiên trà  
31. Cúc cung bái Nhạc đánh rập ban (3 lạy trơn).
32. Hưng bình thân  
33. Tang chủ dĩ hạ giai xuất  
34. Lễ thành Nhạc đổ một hồi rồi thét, Lễ Sĩ lên bái Thánh Vị.

 

Nghi lễ cúng tế theo hàng Thần Vị

 

1. Tang chủ tựu vị Nhạc xây đờn bài Hạ, tang chủ sắp vô nghi.
2. Nghệ hương án tiền Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
3. Giai quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, tang chủ đồng quì, rồi dứt.
4. Phần hương Nhạc đánh thét và đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
5. Điện hương Nhạc vô đờn Xuân Nữ, Lễ Sĩ đi thảo, Đồng nhi thài.
6. Quì Nhạc đổ, Lễ Sĩ quì.
7. Thượng hương Nhạc đổ, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
8. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư. (3 lạy trơn).
9. Hiến hoa quả Nhạc xây đờn bài Hạ, Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
10. Quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, rồi dứt.
11. Chỉnh hoa quả Nhạc đánh trống thét và đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
12. Điện hoa quả Nhạc vô đờn Nam Ai, Lễ Sĩ điện, Đồng nhi thài tới Nội Nghi.
13. Quì Nhạc đổ, Lễ Sĩ quì.
14. Thượng hoa quả Nhạc đổ, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
15. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư. (3 lạy trơn).
16. Cung hiến tửu (Nhạc cũng hành y như tuần Hoa vậy).
17. Quì  
18. Chước tửu  
19. Điện Tiên tửu  
20. Quì  
21. Thượng Tiên tửu  
22. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư. (3 lạy trơn).
23. Ai chúc Nhạc vô đờn Xuân Nữ, Đồng nhi đọc kinh.
24. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư. (3 lạy trơn).
25. Hiến trà (Nhạc cũng hành y như tuần Hoa và Tửu vậy).
26. Quì  
27. Điểm trà  
28. Điện Tiên trà  
29. Quì  
30. Thượng Tiên trà  
31. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư. (3 lạy trơn).
32. Hưng bình thân  
33. Tang chủ dĩ hạ giai xuất  
34. Lễ thành Nhạc đổ một hồi rồi thét, Lễ Sĩ lên bái Thần vị.

 

Nghi lễ cúng tế hàng vong thường

 

 

1. Tang chủ tựu vị Nhạc xây đờn bài Hạ, tang chủ sắp vô nghi.
2. Nghệ hương án tiền Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
3. Giai quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì, tang chủ đồng quì, rồi dứt.
4. Phần hương Nhạc đánh thét và đổ, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
5. Điện hương Nhạc vô đờn Đão Ngũ Cung, Lễ Sĩ đi thảo, Đồng nhi thài.
6. Quì Nhạc đổ Lễ Sĩ quì, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
7. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư, Tang chủ lạy (bốn (4) lạy).
8. Tiến soạn Nhạc xây đờn bài Hạ, Lễ Sĩ đi thảo, dâng cơm.
9. Quì Nhạc đổ Lễ Sĩ quì dâng cơm cho Tang chủ, nhạc nhịp thúc Lễ Sĩ đi xuống.
10. Sơ hiến lễ Nhạc xây đờn bài Hạ.
11. Nghệ tửu tôn sở Lễ Sĩ sắp vô nghi ngoại.
12. Quì Nhạc đổ Lễ Sĩ quì, rồi dứt.
13. Chước tửu Nhạc đánh thét, chước tửu rồi đổ trống, Lễ Sĩ đứng lên, rồi dứt.
14. Điện Tiên tửu
  • Nhạc vô đờn Nam Ai, chầu bốn lái, Lễ Sĩ điện, Đồng nhi Thài,
  • Nhạc trở qua đờn Xuân Nữ, Lễ Sĩ sang tuần Lưỡng Nghi. Khi Lễ Sĩ sang rồi,
  • Nhạc trở lại đờn Nam Ai, Lễ Sĩ điện lên tới Bàn Linh, Đồng nhi vẫn còn Thài như thường.
15. Quì Nhạc đổ trống, Lễ Sĩ quì dâng rượu cho Tang chủ, rồi đổ trống, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc Lễ Sĩ xuống.
16. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư, Tang chủ lạy hai (2) lạy trơn.
17. Á hiến lễ  
18. Nghệ tửu tôn sở  
19. Quì  
20. Châm tửu  
21. Điện tửu (Nhạc cũng hành y như tuần Sơ, Lễ Sĩ sang tuần Tứ Tượng, Đồng nhi thài tuần Trung).
22. Quì  
23. Cúc cung bái  
24. Ai chúc Nhạc đờn Xuân Nữ, Đồng nhi đọc kinh.
25. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư, Tang chủ lạy hai (2) lạy trơn.
26. Chung hiến lễ  
27. Nghệ tửu tôn sở  
28. Quì  
29. Chước tửu (Nhạc cũng hành y như tuần Sơ và tuần Á vậy).
30. Điện tửu Lễ Sĩ sang tuần Bát Quái, Đồng nhi thài tuần Chung.
31. Quì  
32. Cúc cung bái  
33. Điện Tiên trà Nhạc xây đờn bài Hạ, Lễ Sĩ sắp vô nghi Ngoại.
34. Quì Nhạc đổ, Lễ Sĩ quì rồi dứt.
35. Điểm trà Đánh thét, châm trà rồi đổ, Lễ Sĩ đứng lên rồi dứt.
36. Điện trà Đờn Xuân Nữ, nhạc đổ, Lễ Sĩ đi thảo, Đồng nhi thài.
37. Quì Nhạc đổ, Lễ Sĩ quì, dâng trà rồi, đổ, Lễ Sĩ đứng lên, nhịp thúc, Lễ Sĩ xuống.
38. Cúc cung bái Nhạc đánh lớp tư (bốn (4) lạy trơn).
39. Hưng bình thân Nhạc đánh thét, Tang chủ đứng dậy.
40. Tang chủ dĩ hạ giai xuất Nhạc đánh thét, Tang chủ xá, bước ra.
41. Lễ thành Nhạc đánh thét, Lễ Sĩ lên bái vong.

 

Nghi lễ châm chước phụ tế

 

 

1. Tế chủ tựu vị  
2. Giai quì  
3. Phần hương  
4. Nguyện hương  
5. Thượng hương  
6. Cúc cung bái (Bốn (4) lạy)
7. Chước tửu  
8. Cúc cung bái (Hai (2) lạy)
9. Chước tửu  
10. Cúc cung bái (Hai (2) lạy)
11. Ai chúc Đồng nhi đọc kinh  
12. Cúc cung bái ( ................. )
13. Chước tửu  
14. Cúc cung bái (Hai (2) lạy)
15. Điểm trà  
16. Cúc cung bái (Bốn (4) lạy)
17. Hưng bình thân  
18.  Tế chủ dĩ hạ giai xuất  
19. Lễ thành  

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1271