× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Chú giải

Tang lễ Chức Sắc Thiên Phong & Chức Việc & Đạo hữu qui liễu trong những ngày đã đưa Chư Thánh

Sau ngày lễ đưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật Triều Thiên (từ ngày 23 đến 30 tháng Chạp) nếu có:

Chức Sắc Đại Thiên Phong từ phẩm Đầu Sư và các phẩm tương đương trở lên qui thiên, thì được cử hành tang lễ tại Biệt Điện trong vòng (3) ngày (không di Liên Đài vào Báo Ân Từ, Đền Thánh, cũng như ra Cửu Trùng Thiên.

 

Nghi thức hành lễ

1. Thượng sớ Tân cố: Chức Sắc Cửu Trùng Đài tại Giáo Tông Đường; Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện tại Hộ Pháp Đường.

2. Lễ Thành phục: Phát tang (có lập nghi Tổ Tông).

3. Lễ Tế Điện, Cầu Siêu, Nhập Bửu Tháp: Đều được đọc kinh như thường lệ.

Chức Sắc Thiên Phong từ phẩm Chánh Phối Sư đổ xuống Giáo Hữu và các phẩm tương đương qui vị, thì hành lễ tế điện tại tư gia, không di Linh cữu vô Báo Ân Từ và Đền Thánh, không chèo hầu, chỉ được chèo đưa. (Nếu không có tư gia thì hành lễ tại Khách Đình).

Phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương, Chức Việc và Đạo hữu qui liễu, thì hành lễ cúng tế tại tư gia. (Nếu vị nào không có tư gia thì hành lễ tại Khách Đình).

Các cuộc lễ Tế điện, Cầu siêu, Hành pháp độ thăng, an táng, đều được đọc kinh như thường lệ.

 

Lễ Bái Chí Tôn, Thần, Thánh, Tiên, Phật và Vong Phàm

Người Đạo Cao Đài hễ khi lạy thì tay chấp bắt ấn Tý. Lạy Thần, Thánh, Tiên, Phật hay vong phàm tay cũng đều bắt ấn Tý.

  • Lạy Chí Tôn 12 lạy, lấy dấu Phật, Pháp, Tăng (3 lạy, mỗi lạy 4 gật).
  • Lạy Phật, Tiên 9 lạy, không lấy dấu Phật, Pháp, Tăng (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).
  • Lạy Thánh, Thần 3 lạy suông (không có gật).
  • Lạy Vong Phàm 4 lạy (2 lạy quì, 2 lạy đứng).
  • Lạy người sống 2 lạy (lạy đứng).

 

Bái Liên Đài, Lễ Kỷ Niệm các vị Đại Thiên Phong

Bái Liên Đài tại tiền cũng như bái Linh vị Đại Thiên Phong lúc làm Lễ Kỷ Niệm hàng năm: Tay bắt ấn Tý, lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm Thánh Danh vị Đại Thiên Phong.

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1007