× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Quan Hôn Tang Lễ


Bài thài hiến lễ

° Bài thài hiến lễ các bậc Tiền Bối

1. Đức Quyền Giáo Tông
2. Đức Hộ Pháp
3. Đức Cao Thượng Phẩm
4. Đức Cao Thượng Sanh
5. Bài thài chung: Lễ Kỷ Niệm Thời Quân Hiệp Thiên Đài
6. Bài thài chung: Lễ Kỷ Niệm Đầu Sư Cửu Trùng Đài

° Bài thài hiến lễ hàng Thánh.

° Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần.

° Bài thài hiến lễ hàng vong thường.

Bài thài hiến lễ các bậc Tiền Bối

Đức Quyền Giáo Tông Càn Khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm, rêu cây Phất Chủ,
Nương cơ tạo, xủ phướn tiêu diêu.
Bầu linh khổ hải, đưa thiêu cạn,
Gậy sắt nhơn sanh, chống dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên, chờ bước tục,
Cỡi lau trở gót, ruột trăm chiều.
Đức Hộ Pháp Trót đã ba năm ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.
Đức Cao Thượng Phẩm Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn trường,
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi, lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng.
Cổi tấm chơn thành, lòa nhựt nguyệt,
Phơi gan chí sĩ, nhuộm giang san.
Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ,
Để mắt xanh coi nước khải hoàn.
Đức Cao Thượng Sanh Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm roi bậc Thánh Hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên.
Những mong huệ trạch Trên nhuần gội,
Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.
Bài thài chung Lễ Kỷ Niệm Thời Quân Hiệp Thiên Đài Tướng soái Thời Quân đã đạt thành,
Công trình lập Đạo sử nêu danh.
Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,
Không hổ mặt mày với kiếp sanh.
Bài thài chung Lễ Kỷ Niệm Đầu Sư Cửu Trùng Đài Tu thân giáo hóa chỉnh đời thanh,
Đồng chúc lê dân hưởng phước lành.
Cõi tục cầu an kinh tụng niệm,
Lời truyền nguyện thấu đến cao xanh.
Mưa nhuần gió thuận Nghiêu Thang tịnh,
Nắng tốt tuyết hòa Thuấn Võ thanh.
Đồng hưởng đời đời câu thạnh trị,
Tiêu diêu khoái lạc chí hùng anh.

Bài thài hiến lễ hàng Thánh

 

Tuần Hương Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói tỏa năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời.
Tuần Hoa Thoàn mây thuận gió cánh bườm trương,
Phàm Thánh chia phôi cảnh đoạn trường.
Hoa quả tinh vi xin hiến lễ,
Thể lòng thành kỉnh tỏ tình thương.
Tuần Tửu Thoát trần roi dấu tiếng anh phong,
Sớm tối riêng vui cảnh bá tòng.
Kẻ ở người đi giòng lệ đổ,
Tửu quỳnh kỉnh hiến nghĩa đồng song.
Tuần Trà Đạo Đời vẹn phận đắc Thiên ân,
Lưu để Thánh danh chốn mộ phần.
Đầu vọng bái anh linh chứng hưởng,
Trà hương tạm biệt khách dương trần.

Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần 

 

Tuần Hương Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khỏi tỏa năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời.
Tuần Hoa Thoàn mây thuận gió cánh bườm trương,
Sanh tử chia phôi cảnh đoạn trường.
Hoa quả tinh vi xin hiến lễ,
Thể lòng thành kỉnh tỏ tình thương.
Tuần Tửu Thoát trần roi dấu tiếng anh phong,
Sớm tối riêng vui cảnh bá tòng.
Kẻ ở người đi giòng lệ đổ,
Tửu quỳnh kỉnh hiến nghĩa đồng song.
Tuần Trà Đạo Đời vẹn phận đắc Thiên ân,
Lưu để Thánh danh chốn mộ phần.
Đầu vọng bái anh linh chứng hưởng,
Trà hương tạm biệt khách dương trần.

Bài thài hiến lễ hàng vong thường 

Tuần Hương Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói tỏa năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời.
Tuần Sơ Hiến tuần sơ, hề hiến tuần sơ,
Vân ám đảnh hồ, long viễn tựu,
Nguyệt minh huê liễu, hạc qui trì.
Cồn dâu hóa bể, bể hóa cồn dâu,
Cơ tạo biến đời, người vật đổi,
Sanh ly tử biệt, mạng nơi Trời.
Tuần Trung Hiến tuần trung, hề hiến tuần trung,
...........................(1) nghĩa mặn nồng,
Ân thâm càng nhớ lụy khôn ngừng.
Nhựt nguyệt đôi vừng soi nhắc bóng,
Hỡi ôi! Chiếu thấu thảm nơi lòng.
Tuần Chung Hiến tuần chung, hề hiến tuần chung,
Dặm cũ khách đà xa khổ não,
Nay ........... (2) hiu quạnh chốn trần gian.
Tiếng dế reo đêm sầu thắt dạ,
Nguồn sông lệ chảy, ruột trăm chiều.
Oanh khóc năm canh, chiu chít bạn,
Ủ ê cảnh cũ vẩn vơ tình.
Tuần Trà Đơn tiện xin dâng một tấc thành,
Cõi Thiên khẩn vái có anh linh.
Mãnh lòng tha thiết ai ôi thấu,
Ngó liễu trông mây để tượng hình.

Lưu ý:

 
Bài Tuần Trung câu thứ hai:
...........(1) Nếu:
 
Con tế Cha Mẹ, thì thài "Cắn muối trêu cơm nghĩa mặn nồng".
Chồng tế vợ, thì thài "Tình ái cùng nhau nghĩa mặn nồng".
Vợ tế chồng , thì thài "Tình ái cùng nhau nghĩa mặn nồng".
Em tế Anh Chị ruột, thì thài "Huyết mạch đồng môn nghĩa mặn nồng".
Anh Em kết nghĩa, thì thài "Huynh đệ cùng nhau nghĩa mặn nồng".
Bài Tuần Chung câu thứ ba:
Nay ..........(2)  Nếu:
 
Con tế Cha Mẹ, thì thài "Nay Con hiu quạnh chốn trần gian"
Chồng tế Vợ, thì thài "Nay Anh hiu quạnh chốn trần gian"
Vợ tế Chồng, thì thài "Nay Em hiu quạnh chốn trần gian"
Em tế Anh Chị, thì thài "Nay Em hiu quạnh chốn trần gian"


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 2982