× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Tiểu Dẫn

 

Phò loan:
Hộ Pháp & Văn Pháp

Vì có lịnh Ðức Lý Giáo Tông triệu ba vị Chánh Phối Sư về Tòa Thánh, sẵn dịp Hộ Pháp và Văn Pháp xin cho cả Chức Sắc hầu nghe dạy luôn.

Sĩ Tải Phạm văn Ngọ

Tòa Thánh, ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ
(Le 22 Novembre 1930)

TRẦN VĂN XƯƠNG

Chào chư vị Thiên Phong. Có Quan Thánh Ðế Quân giáng.

 

QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN

Chào chư vị Thiên Phong Hiệp Thiên Ðài và Hương Lự Hiền Muội. Chư vị cứ thiết đàn có ta trấn thủ.

 

Tái cầu:

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG

 

Chào chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội. Có Chí Tôn ngự, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội khá mừng người!

Lão cám ơn Thượng Ðầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.

Thượng Ðầu Sư bạch: "Ðệ tử cùng cả Chức Sắc đều hết lòng lo lắng, cúi xin Ðức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Ðạo."

À há! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rằng chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội chưa đủ tư cách giáo dân, Lão cũng rộng nghe theo. Ðã trót 5 năm để đủ cơ đời dạy ngoan chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội, ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho rối loạn nền Ðạo mà thử thách Thiên Phong nữa.

Chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đã đủ tài lực, đạo đức mà hành chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm luật pháp, vậy thì Lão hành chánh cứ lấy công bình vô tư làm mực thước, Lão chẳng vì thương riêng mà che chở, Lão chẳng vì ghét riêng mà hành phạt. Lão nói thiệt rằng: Ðạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng. Lão phải chấp chánh quyền hành, công thưởng, tội trừng cho đáng lý, chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Ðạo, mà buộc đặng Lão tùng Ðời. Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu, Lão chỉ vì tình nhau, mà cho chư Hiền Hữu chư Hiền Muội biết trước rằng: Ðừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh. Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc nghe!

Hộ Pháp! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà Nam, đặng làm mấy Ðạo Nghị Ðịnh nầy. Hiền Hữu gắng để hết ý vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe!

(Sĩ Tải rán chép y như văn Lão.)Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 594