× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Thánh Giáo Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Lý Giáo Tông

CAO THƯỢNG PHẨM

 

Bần Ðạo chào Ðức Quyền Giáo Tông, Hộ Pháp, Thượng Sanh, Cao Tiếp Ðạo và Lê Tiếp Thế.

Xin mời Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư nhập nội.

Bần Ðạo chào chư vị Ðạo hữu và Ðạo tỷ.

Thưa cùng Ðức Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chư vị Chánh Phối Sư phải nhặt gìn phận sự. Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tịnh đặng tiếp rước Lý Giáo Tông. Bần Ðạo khuyên cả Hội Thánh Nam Nữ đừng ai tư mật mà làm cho người phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe!

Cao Tiếp Ðạo, em ráng nâng loan, có qua trợ lực.

Thăng

 

Tái cầu:

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG

 

Chào chư Hiền Hữu và Hiền Muội.

Quyền Giáo Tông bạch ...

Ừ, Lão còn cầm quyền ngày nào, thì Lão quyết trừ diệt những kẻ tà tâm cho tận tuyệt. Lão nói thật, nền Chánh Giáo của Chí Tôn phải ra thiệt tướng, bằng chẳng vậy, thà Lão thối bước lui chơn hơn thấy Thánh Thể của Người phải ra ô trược.

Ngọc Chánh Phối Sư, mỗi Ðạo Nghị Ðịnh của Lão viết ra phải chính mình Hiền Hữu đọc lại cho toàn Chức Sắc Thiên Phong có mặt tại đây nghe rõ.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 697