× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Tám

Tái cầu:

Lão tiếp

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TÁM

Chiếu y Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài.

Chiếu y các Thánh Giáo của Chí Tôn.

Nghĩ vì Ðạo duy có một.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.

Ðiều thứ hai: - Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH 


MỤC LỤC

Tiểu Dẫn Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Nhất Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Nhì Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Ba Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Tư Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Năm Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Sáu Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Thánh Giáo Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Lý Giáo Tông

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Bảy Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Tám Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 740