× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Tư

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối Sư Nam Nữ.

Bởi nghĩ vì quyền hành không đặc biệt, sanh ra nghịch lẫn nhau, cơ Ðạo chinh nghiêng, Ðạo Ðời chẳng hiệp, do đó:

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Thượng Chánh Phối Sư có quyền xem xét các nơi, chăm nom Ðạo hữu.

Ðiều thứ nhì: - Ngọc Chánh Phối Sư, đặng quyền trị Chức Sắc phần Ðạo, và phần Ðời, coi Chơn Truyền Hội Thánh, buộc Chức Sắc làm y phận sự.

Ðiều thứ ba: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền điều đình sự phổ độ, tài liệu của Ðạo đều nơi người chủ, định lương hướng cho Chức Sắc Thiên Phong, lo về tài chánh.

Ðiều thứ tư: - Thượng Chánh Phối Sư, đặng quyền thay mặt cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ, quyền giáo dục nhơn sanh do nơi tay người nắm, làm Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh.

Ðiều thứ năm: - Ngọc Chánh Phối Sư, cầm quyền sửa trị cả Chức Sắc, Tín Ðồ, thì quyền tạp tụng cũng nơi người nắm chặt.

Ðiều thứ sáu: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền cầu xin Chức Sắc hành Ðạo tha phương, song tại nơi người điều độ, làm Chủ Tọa Hội Thánh.

Ðiều thứ bảy: - Cả quyền hành đã phân định trong Cửu Viện đều y như trước.

Ðiều thứ tám: - Nghị định nầy sẽ ban hành kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 580