× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Nhất

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Ðầu Sư.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối Sư.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Cả Chức Sắc Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải tuân y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật mà hành Ðạo theo trách nhậm của mỗi người. Lớn chẳng đặng giành quyền nhỏ, nhỏ chẳng đặng lấn quyền lớn.

Ðiều thứ nhì: - Chư Chức Sắc Thiên Phong phải tuân theo trật tự lớn nhỏ phải phân minh, chẳng đặng phạm thượng làm nhơ danh của Ðạo.

Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc Thiên Phong Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải ban hành Nghị Ðịnh nầy, kể từ ngày Rằm tháng 10, ai phạm tội, giải ra Tòa Tam Giáo.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 610