× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Năm

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền đã ban hành từ thử.

Nghĩ vì, Chức Sắc thọ phong chẳng hiến thân trọn vẹn cho Ðạo, làm cho thiếu kém kẻ hành Ðạo, chư Ðại Thiên Phong thiếu sức giúp, nên:

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải phế Ðời hành Ðạo.

Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng dự vào chánh trị của Ðạo.

Ðiều thứ ba: - Vì công khai Ðạo của nhiều người, nên cho những kẻ nào đặng Hội Thánh nhìn rằng: Hữu công cùng Ðạo, vào hàng Chức Sắc Hàm Phong.

Ðiều thứ tư: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 725