× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Ba

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

Nghĩ vì, Chức Sắc Nam Nữ không phân quyền hành, làm cho Nữ lấn quyền Nam, Nam giành quyền Nữ.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Chánh Phối Sư Nam Phái, hành chánh riêng nam; Chánh Phối Sư Nữ Phái, hành chánh về nữ, Nam Nữ phân quyền.

Ðiều thứ hai: - Chức sắc hành chánh các nơi, chia quyền theo đẳng cấp như vầy:

  • Phối Sư, phải ở tại Tòa Thánh.
  • Giáo Sư làm đầu một tỉnh.
  • Giáo Hữu làm đầu một họ.
  • Lễ Sanh làm đầu một quận.
  • Chánh Trị Sự làm đầu một làng.
  • Phó Trị Sự làm đầu một xóm cùng Thông Sự.

Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc có địa phận đặc biệt, chẳng đặng qua khỏi ranh đất trách nhậm của mình, mà gây điều ganh lẫn.

Ðiều thứ tư: - Cả Chức Sắc phải tùng lịnh Hội Thánh, chẳng đặng tư chuyên mà cải sửa Chơn Truyền của Ðạo.

Ðiều thứ năm: - Những Chức Sắc phạm tội về Nghị Ðịnh nầy, phải bị giải ra Tòa Tam Giáo.

Ðiều thứ sáu: - Nghị Ðịnh nầy sẽ ban hành từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 616