× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Luật Đạo

Bát Đạo Nghị Định


Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Bảy

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số hai ban quyền Giáo Tông phần xác cho Thượng Trung Nhựt.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số ba và số bốn ban quyền hành cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài Nam Nữ lưỡng phái.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số năm định cho Chức Sắc cầm quyền hành chánh thiệt thọ.

Chiếu y mật chỉ Chí Tôn.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Cả Chức Sắc Nam Nữ Cửu Trùng Ðài đã trọn hiến thân cho Ðạo buổi sơ khai đẳng đẳng đồng thăng nhứt cấp, trừ ra:

  • Một là người nào hiến thân cho Ðạo sau ngày Rằm tháng Mười năm Canh Ngọ.
  • Hai là người không trọn tuân luật pháp, không trọn giữ phận sự của mình.
  • Ba là người cầm quyền hành chánh chẳng toàn công.
  • Bốn là người nghịch Chơn truyền Chánh giáo, gầy Tả Ðạo Bàn Môn.
  • Năm là mới thọ ân phong thưởng.

Ðiều thứ hai: - Cả Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Ngoại Giao tùng quyền Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm đã đủ ân phong công nghiệp, chẳng đặng thăng cấp.

Ðiều thứ ba: - Những người đã có công nhưng đắc tội cùng Hội Thánh, thì phải giao nạp cho Hiệp Thiên Ðài. Chừng nào Tòa Tam Giáo Hiệp Thiên cho trắng án, thì đặng thăng đẳng cấp như Chức Sắc Thiên Phong hữu công cùng Ðạo.

Ðiều thứ tư: - Quyền Giáo Tông và cả Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Nhị Hữu Hình Ðài phải thi hành Ðạo Nghị Ðịnh nầy.

Ðiều thứ năm: - Bát cả sớ cầu phong thưởng.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 604