× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh


Ðiếu Văn - Ngài Bảo Văn Pháp Quân (18/10/1958)

ÐỌC TRƯỚC LIÊN ÐÀI
CỦA NGÀI BẢO VĂN PHÁP QUÂN CAO QUỲNH DIÊU
Ngày 6 tháng 9 năm Mậu Tuất (dl. 18/10/1958)

 

Kính thưa chư quí Quan Chức,
Kính thưa chư quí Khách quan,
Kính thưa quí Ông, quí Bà,

Thay mặt cho Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài tôi xin thành thật để lời cảm ơn quí vị không nệï xa xôi khó nhọc có lòng chiếu cố đến dự lễ an tọa liên đài của Ðạo huynh chúng tôi là ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu một vị trong hàng Thập Nhị Bảo Quân Hiệp Thiên Ðài.

Thưa Hội Thánh và toàn Ðạo hữu lưỡng phái, trước liên đài tôi xin nhắc lại công nghiệp của ngài Bảo Văn Pháp Quân đã hết lòng tận tụy với sứ mạng thiêng liêng và đã trải qua bao nhiêu khổ đau cực nhọc để góp phần xây dựng nền Ðại Ðạo trong lúc ban sơ.

Hưởng thọ 73 tuổi, ngài Bảo Văn Pháp Quân sanh trưởng tại làng Hiệp Ninh, Tổng Hàm Ninh Thượng thuộc tỉnh Tây Ninh, trong một gia đình thế phiệt Nho phong. Cụ thân sinh của Ngài có 3 người con trai mà Ngài là anh cả và kế ngài là Ðức Cao Thượng Phẩm của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Ngài là một vị trong những Chức sắc Hiệp Thiên Ðài mà buổi Ðạo mới khai, Ðức CHÍ-TÔN và các Ðấng Thiêng Liêng đã đến dìu dắt trước nhứt để giao phó cho sứ mạng thiêng liêng sử dụng cơ bút đặng độ nhơn sanh nhập vào cửa Ðại Ðạo.

Ðầu năm 1926, tức là năm Bính Dần, một lượt với chư vị Chức sắc cao cấp Hiệp Thiên Ðài, Ngài đắc lịnh nâng loan, hiệp cùng Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt lúc còn đương phẩm Ðầu Sư và các vị Ðại Thiên Phong Cửu Trùng Ðài đi phổ độ khắp các tỉnh, nhứt là các tỉnh trung ương và Miền Tây Nam Việt.

Mặc dù còn giúp việc cho một hãng tư, ngài không nệ cực nhọc gắng làm tròn nhiệm vụ trong hai năm Bính Dần và Ðinh Mão (1926-1927) là hai năm mà Ðức CHÍ-TÔN cho huyền diệu cơ bút thâu nhập môn gần một triệu tín đồ, đem lại cho nền Ðại Ðạo một thắng lợi vẻ vang về mặt tinh thần cũng như về mặt phổ thông chơn Ðạo.

Ngài thọ phong Tiếp Lễ Nhạc Quân năm Ðinh Mão (1927). Qua năm Kỷ Tỵ (1929) lối tháng mười, mặc dầu hưởng lương bổng trọng hậu, Ngài phế đời về Tòa Thánh hiến thân lo Ðạo, giúp Hội Thánh sắp đặt nội bộ và nhất là góp công trong việc nâng loan cho Ðức CHÍ-TÔN và các Ðấng dạy truyền giáo lý.

Ðầu năm Canh Ngọ (1930), được đắc phẩm Bảo Văn Pháp Quân, Ngài cố tâm chấn chỉnh lễ nhạc, ra công dạy nhạc cho Ban Nhạc sĩ tại Tòa Thánh, từ điệu nghệ cầm roi trống cho tới bài bản âm nhạc. Ðến cuối năm Canh Ngũ, ngài rủi bị nạn hỏa tai, cả nhà cửa sự nghiệp bị thiêu hủy, nên vì sinh kế Ngài trở về Phú Nhuận (Gia Ðịnh).

Kế một thời gian qua, Ngài hiệp với mấy bạn Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài để gầy dựng cơ quan tái lập tại Thất Từ Vân nơi Phú Nhuận, lo chú giải Tân Luật Pháp Chánh Truyền và lập điều lệ phụ thuộc để sau nầy giúp cho Chức sắc dễ thi hành phận sự. Mãi đến năm Canh Dần (1950), Ngài trở về Tòa Thánh quyết lòng cộng tác với Chức sắc cao cấp Hiệp Thiên Ðài lo làm phận sự.

Nhưng từ ngày ấy đến sau, vì tuổi cao sức yếu Ngài không thể đảm đương nhiệm vụ chung lo với Hội Thánh. Hơn nữa, Ngài phế cả sự nghiệp vì chủ nghĩa của Ðạo và bởi đó, ngài lắm chịu vất vả về mặt vật chất, xác thân càng ngày thêm tiều tụy hao mòn.

Vừa rồi Ngài ngọa bịnh không mấy ngày, bỗng phút vĩnh biệt cố thân, xa miền dương thế. Hôm nay Ngài Bảo Văn Pháp Quân đã ra người thiên cổ. Tuy đã biết nợ Ðạo rồi xong, tuồng đời chấm dứt, Ngài đã trả xác trần lại cho gió bụi để trở về với Ðức CHÍ-TÔN Ðại Từ Phụ, và rồi đây chúng tôi có thể tiếp xúc với Ngài bằng huyền cơ diệu bút, nhưng trước cảnh từ biệt kẻ mất người còn, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, mến tiếc khi nhớ đến bạn đồng thuyền đã cùng chúng tôi chia sớt ấm lạnh, mặn nồng và chung lưng đâu cật trót hơn mấy mươi năm để mưu cầu hạnh phúc của nhơn loại.

Vậy nơi đây là nơi Ngài an nghỉ giấc ngàn thu, chúng tôi thành kính nghiêng mình để bái biệt liên đài lần cuối cùng và xin thành tâm cầu nguyện cho Ngài được hưởng đầy đủ ân huệ của Ðức CHÍ-TÔN và Ðức PHẬT-MẪU nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

TM.Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài
Cao Thượng SanhXem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 727